دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، پاییز 1396 
1. راهبرد فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش

صفحه 13-30

منیژه قره چه؛ احمد روستا؛ مسعود جاویدانی


4. تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش

صفحه 65-82

مهدی دهقانی سلطانی؛ داود فیض؛ علیرضا موتمنی؛ اسداله کردنائیج؛ عظیم زارعی


5. رتبه بندی کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در نمایشگاه

صفحه 83-102

یاسر سبحانی فرد؛ سعید چراغعلی؛ سید محمد حسین حسینی؛ سید محمد مهدی مهدی خواه


7. صدای کارمند: بمب ساعتی یا سفیران برند؟ (بررسی اثر صدا بر تعهد کارمندان)

صفحه 119-139

زینب میرزایی؛ عادل آذر (نویسنده مسئول)؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد مهدی جواهری