تأثیر محتوای احساسی پیام های تبلیغاتی بر نیات خرید کودک:

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

این مطالعه به اثرات الگوهای ارتباطی خانواده (FCP) در سبک های تصمیم گیری مصرف کننده کودکان و نفوذ در تصمیم گیری خرید خانواده بر رابطه بین محتوای احساسی پیام و نیت رفتاری خرید درکودکان بررسی شده است. این تحقیق به لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با نرم افزار 21 Spss  از روش رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که محتوای احساسی پیام بر نیت رفتاری خرید و همچنین سبک ارتباطی خانواده بر رابطه بین محتوای احساسی پیام و نیت رفتاری خرید تأثیر مثبت و معنی داری دارد اما این سبک ارتباطی رابطه موجود را تعدیل نمی کند. از طرفی احساس لذت و انگیختگی پیام هر یک به عنوان ابعاد محتوای احساسی پیام بر وفاداری به خرید که تنها بعد نیت رفتاری می باشد اثر مثبتی دارند. نتایج حاصل نشان می دهد که سبک ارتباطی مفهوم گرا / اجتماعی گرا تنها رابطه ی بین احساس لذت پیام و وفاداری به خرید را تعدیل می کند وشدت این رابطه را افزایش می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the interactive relationship of parent - child, in shaping attitudes toward TV advertising)Case Study: Food Industry(

چکیده [English]

This study focuses on the effects of family communication patterns (FCP) on the child consumer's decision-making styles and influence on family purchase decisions, on the relationship between the emotional content of messages, and purchase behavioral intention of under studied children. The study is applied in terms of objective and is descriptive - survey, in terms of methodology.Data analysis in this research is done by SPSS21, and hierarchical multiple regression was used in this study. The findings suggest that the emotional content of messages has significant and positive effect on the intention of buying behavior, as well as family communication style has significant and positive effect on the relationship between the emotional content of the message and the intention of behavior; but the family communication style does not modify the existing relationship. On the other hand, massage pleasure and arousal feeling, either as the emotional content of the message, has a positive effect on loyalty to purchase, which is the only dimension of behavioral intention. The results show that, concept- Orientation/socio-Orientation communication style, just adjusts the relationship between pleasure of the message and loyalty to purchase and increase the strength of this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • emotional content of messages
 • family communication style
 • purchase behavioral intention
 1. حیدر زاده، کامبیز، معتمدی، نگار. (1386 ). "بررسی نقش الگوهای ارتباطی والدین بر درک کودکان از تاثیر گذاریشان در خرید"، مجله مدیریت بازاریابی ، پیش شماره 2 ، سال دوم، بهارو تابستان.
 2. عبدالوند، محمدعلی، زمانی مقدم، افسانه و دهقانی سامانی، نسترن. (1391). "بررسی رفتار کودک در جایگاه یک مصرف کننده"، مدیریت بازرگانی، شماره 3 ، دوره چهار، صص 120-103، پاییز.
 3. A. Mehta, "How advertising response modeling (ARM) can increase AD effectiveness", Journal of Advertising Research, May–June (1994) 62–74.
 4. Bigne, J. E., Andreu, L., & Gnoth, J. (2005). "The theme park experience: An analysis of pleasure, arousal and satisfaction", Tourism Management, 26(6), 833-844.
 5. D'Alessio, M., Laghi, F., & Baiocco, R. (2009). "Attitudes toward TV advertising: A measure for children" , Journal of Applied Developmental Psychology, 30(4), 409-418.
 6. Hair, F. J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). "Multivariate Data Analysis: A Global Perspective", New Jersey: Pearson Education.
 7. Hsieh, Y. C., Chiu, H. C., & Lin, C. C. (2006). "Family communication and parental influence on children's brand attitudes", Journal of Business Research, 59(10), 1079-1086.‏
 8. Holbrook, M. B., & Batra, R. (1987). "Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising", Journal of consumer research, 404-420.
 9. Kim, C., Lee, H., & Tomiuk, M. A. (2009). "Adolescents' perceptions of family communication patterns and some aspects of their consumer socialization", Psychology & Marketing, 26(10), 888-907.
 10. Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). "An approach to environmental psychology", Cambridge, MA: MIT Press.
 11. Moschis GP. "The role of family communication in consumer socialization of children and adolescents", J Consum Res 1985;11:898–913 [March].
 12. Pallant, J. (2007). "SPSS, Survival Manual:A Step by Step Guide to Data
 13. Analysis using SPSS for Windows" ,Berkshire:Open University Press،p.147.
 14. Priya, P., Kanti Baisya, R., & Sharma, S. (2010). "Television advertisements and children's buying behaviour", Marketing Intelligence & Planning, 28(2), 151-169.
 15. Rose, G. M., Bush, V. D., & Kahle, L. (1998). "The influence of family communication patterns on parental reactions toward advertising: a cross-national examination", Journal of Advertising, 27(4), 71-85.
 16. Russell, J.A. (1980), "A circumplex model of affect", Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 39 No. 6, pp. 1161-78.
 17. Ryu, K., & Jang, S. S. (2007). "The effect of environmental perceptions on behavioral intentions through emotions: The case of upscale restaurants " , Journal of Hospitality & Tourism Research, 31(1), 56-72.
 18. Westbrook, R.A., Oliver, R.L., 1991. "The dimensionality of consumption emotion patterns and consumer satisfaction", Journal of Consumer Research 18 (1), 84–91.
 19. Zeithaml, V.A., 1988. "Consumer perceptions of price, quality, and value: ameans- end model and synthesis of evidence", Journal of Marketing 52 (3), 2–22.