دوره و شماره: دوره 16، شماره 32، اسفند 1396 
اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند

بهاره اصانلو؛ محسن قبه ای؛ پدرام فضلی نژاد