اثر برندگرایی بر ارزش ویژه داخلی برند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران دانشکده مدیریت

چکیده

کارکنان مالکان برند، به طور فزاینده نقش کلیدی در ارائه برندها به مشتریان بالفعل و بالقوه ایفا می کنند. به تبع آن برندینگ داخلی اخیرا به عنوان مبحثی مهم در بازارها مطرح شده است. پژوهش حاضر چارچوبی را برای سنجش مفهومی جدید در حوزه برندینگ داخلی تحت عنوان ارزش ویژه داخلی برند ارائه کرده است. در این راستا به بررسی تاثیر برندگرایی سازمان، تعهد داخلی نسبت به برند، دانش داخلی نسبت به برند و درگیر سازی داخلی با برند بر ارزش ویژه داخلی برند پرداخته و به منظور بررسی عمیق موضوع، مفهوم برندگرایی را با رویکردی جامع در قالب چهار متغیر برندگرایی به عنوان ارزش، قواعد برندگرایی، المان های ملموس برندگرایی و رفتار برندگرایانه مدلسازی نموده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. گردآوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه میان کارکنان «بانک ملت» در شهر تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار­Smart PLS  انجام شد. نتایج پژوهش مفهوم سازی برندگرایی با رویکرد جامع پژوهش را تایید نمود. همچنین تاثیر مثبت برندگرایی از طریق متغیرهای میانجی تعهد داخلی نسبت به برند و دانش داخلی نسبت به برند بر ارزش ویژه داخلی برند تائید شد. همچنین این پژوهش نشان داد که درگیرسازی داخلی با برند بر ارزش ویژه داخلی برند اثر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Brand Orientation on Internal Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Bahareh Osanlou
  • Mohsen Ghobehei
  • Pedram Fazlinejad
Kharazmi University Faculty of Management