ارزیابی رویکرد منطقی و احساسی مشتریان در ارزشگذاری برند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بهشتی

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری - دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری شهید بهشتی

چکیده

بازار تلفن همراه در ایران، بازاری با محصولات متنوع، گسترده و در عین حال بسیار رقابتی می باشد. در چنین شرایطی ایجاد ارزش بیش‌تر برای مشتریان به منظور حفظ و بهبود جایگاه و سهم بازار شرکت ها ضروری می نماید. هدف پژوهش پیش رو شناخت سیستم ارزشگذاری مشتریان برای برندهای تلفن همراه در رویکرد دوگانه‌ی مواجهه‌‌‌‌ی منطقی و احساسی ایشان با برندها می باشد. در این پژوهش به منظور جهت گیری احساسی مشتریان در ارزش گذاری مفهوم برند، " ارزش عاطفی برند در نظر مشتریان" و برای مطالعه رویکرد منطقی ایشان در ارزشگذاری " ارزش اقتصادی برند در نظر مشتریان"، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از تفاوت هایی در سیستم ارزشگذاری مشتریان برای برندهای خارجی و داخلی تلفن همراه است؛ بدین ترتیب که در ارزش گذاری برندهای خارجی رویکرد احساسی مشتریان از رویکرد منطقی ایشان موثرتر بوده است در حالی که در ارزشگذاری برندهای داخلی تلفن همراه، جهت گیری منطقی مشتریان از جهت گیری عاطفی پررنگ تر بوده است. در ادامه نتایج پژوهش به رتبه بندی هر یک از برندهای داخلی و خارجی تلفن همراه مورد مطالعه از جهت میزان تاثیرگذاری رویکرد عاطفی و منطقی مشتریان در ارزش گذاری هر برند پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Customers Rational and Emotional Approach in Customer Based Brand

نویسندگان [English]

  • Ahmad roosta 1
  • salman eivazinezhad 2
  • mohammad reza blourparsa 3
1 Assistant Professor Shahid Beheshti University
2 p hd student shahid beheshti university
3 p hd student shahid beheshti university
چکیده [English]

     Mobile phone market of Iran, market with various and extensive products, yet highly competitive. In such circumstances, creating value for customers in order to maintain and improve the position of their companies' market share is necessary. The purpose of this research mobile phone brands that customers recognize the value system in the face of rational and emotional approach them with the brand. In this study, for orientation emotional brand making customers feel valued brand concept, "emotional value of brand for customers" and to study their logical approach to evaluating "the economic value of the brand in the customers", was evaluated. The results showed differences in the valuation system of customers for foreign and domestic brands; so that valuation system of foreign brands, approach emotional effective of logical approach while the valuation of the domestic mobile phone brands, logical orientation highlighted of emotional orientation customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • special brand value
  • emotional value of brand
  • economic value of brand
  • mobile phone market