تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان برنامه و بودجه

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکتها موضوعی است که در کسب و کارهای امروزی بحث و جدلهای بسیاری درباره آن انجام شده است به گونه­ای که در سالهای اخیر به عنوان یک بخش مهم و حیاتی در توسعه پایدار مطرح شده است. به دلیل رشد و توسعه سازمان­ها و و تاثیر آنها بر جامعه و ذینفعان مختلف اهمیتی روز افزون یافته است. به گونه­ای که این مبحث در گفتگو میان حکومت­ها، سازمانهای عمومی، سمن­ها و حتی سازمانهای بین حکومتی و بین­المللی همچون سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سازمان بین­المللی کار و صندوق پول نیز همواره مطرح شده است.با توجه به اینکه شرکتها می­بایستی در مقاصد استراتژیک خود رویکرد خود را در خصوص مسئولیت اجتماعی بیان کنند لذا در این مقاله تلاش شده است تا بر مبنای مدل کارول (1991) که چهار بعد مسئولیت اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه را به عنوان ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتها مطرح کرده، "چشم­انداز، ماموریت و ارزشهای محوری" شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان مقاصد استراتژیک این شرکتها تحلیل محتوا گردد.در این راستا 38 شرکت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور که مقاصد استراتژیک آنها در دسترس بود بررسی گردید. یافته­ها نشان می­دهد بر روی ابعاد مسئولیت اقتصادی بیشترین تاکید و بر روی ابعاد مسئولیت اخلاقی کمترین تاکید شده است. همچنین در "ارزشهای محوری" بیشترین تاکید بر ابعاد چهار گانه مسئولیت اجتماعی مشاهده گردید.

عنوان مقاله [English]

A content analysis of corporate social responsibility (CSR) in the Oil, Gas and Petrochemical

نویسندگان [English]

 • mohammad Javad Ghorbani 1
 • Abolhasan Faghihi 2
 • Shahriar Azizi 3
1 Planning and Budgeting Organization
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Shahid Beheshti University, Tehran • Department of Business Management
چکیده [English]

Corporate Social Responsibility (CSR) is an issue that business is done today to discuss and debate about it and in recent years, CSR as an important and vital part in sustainable development has been proposed. Because of the organizational growth and development, their impact on society and various stakeholders have become increasingly important. Therefore the issue of CSR in the dialogue between governments, public organizations, NGOs and even governmental and international organizations such as the UN, World Bank, ILO and the IMF has always been raised. Organizations in strategic objectives should define their approach on Corporate Social Responsibility (CSR). So in this article emphasis on aspects of Carroll's model (economic, legal, ethical and philanthropic) in strategic objectives (vision, mission and core values) in the Oil, Gas and Petrochemical corporations in Iran was content analysis.
Strategic objectives (vision, mission and core values) of 38 Oil, Gas and Petrochemical corporations that were available reviewed. Findings show that the most emphasis on “economic responsibility dimension” and the dimension of “ethical responsibility” least stressed. Also in the "core values" the greatest emphasis on four aspects of social responsibility were observed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Social Responsibility (CSR)
 • Carroll's model
 • content analysis
 • Strategic objectives (vision
 • mission and core values)
 1. http://cr.iribresearch.ir/article_23467.html
 2. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814059722
 3. https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-007-9514-1
 4. http://itemsweb.esade.edu/idgp/Albareda.pdf
 5. https://www.researchgate.net/profile/Archie_Carroll/publication/4883660_The_Pyramid_of_Corporate_Social_Responsibility_Toward_the_Moral_Management_of_Organizational_Stakeholders/links/0c96051e967c1b8a0d000000/The-Pyramid-of-Corporate-Social-Responsibility-Toward-the-Moral-Management-of-Organizational-Stakeholders.pdf
 6. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjVyO-wzufVAhVNGhQKHTfoCE8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fonlinelibrary.wiley.com%2Fdoi%2F10.1111%2Fj.1468-2370.2009.00275.x%2Fabstract&usg=AFQjCNGetowWNWwNVN8c-3-74EN-E5jfwQ
 7. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:en:PDF
 8. https://link.springer.com/article/10.1023/B:BUSI.0000039399.90587.34
 9. http://sk.sagepub.com/reference/handbook-of-public-relations/n21.xml
 10. http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2011_4_krukowski.pdf
 11. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/07363760110410281
 12. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03068290610660661?mobileUi=0&journalCode=ijse
 13. https://www.researchgate.net/publication/229017708_Policy_making_and_the_role_of_government_realigning_business_government_and_civil_society_Emerging_embedded_relational_governance_beyond_the_neo_liberal_and_welfare_state_models_Corporate_Governance_T
 14. https://ideas.repec.org/a/lrk/eeaart/24_2_17.html
 15. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifuMrC0OfVAhWCzRQKHSkyBM8QFgglMAA&url=http%3A%2F%2Freep.oxfordjournals.org%2Fcontent%2F2%2F2%2F261.abstract&usg=AFQjCNHwiP0mPZFtyLt0a-it_AVYzf5JBQ
 16. https://www.abis-global.org/resources-publications/strategy-a-csr-framework-due-to-multiculturalism-the-swiss-re-case
 17. https://ideas.repec.org/a/eee/jpolmo/v36y2014i3p562-577.html
 18. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14720700510630086?journalCode=cg
 19. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/13563280810869622?src=recsys&journalCode=ccij
 20. https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/defining-the-socially-responsible-leader
 21. http://kantakji.com/media/3320/l150.pdf