تدوین مدل برند مقصد گردشگری مبتنی بر نقاط تماس گردشگر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

   هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برند مقصد گردشگری بر مبنای نقاط تماس گردشگر می باشد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش؛ جزو پژوهشهای کیفی می باشد. برای نیل به هدف فوق؛ با استفاده از تکینک تحلیل محتوا و فن دلفی، ابتدا ابعاد و مؤلفه­های احتمالی الگوی برند مقصد گردشگری مشخص و پس از ارسال ابعاد و مولفه های شناسایی شده برای اعضای جامعه آماری و دریافت نقطه نظرات تکمیلی ایشان؛ الگوی نهایی برند مقصد گردشگری بر مبنای نقاط تماس گردشگر طراحی گردید. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از صاحب­نظران و اساتید دانشگاهی و دست­اندرکاران حوزه­های گردشگری تشکیل و در آن از روش نمونه گیری غیر قضاوتی هدفمند استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است که مولفه های اساسی الگوی برند مقصد گردشگری را می توان در چهار مولفه اساسی: ارتباطات برند مقصد، دارایی های برند مقصد، عملکرد برند مقصد و پیامدهای برند مقصد طبقه بندی نمود.

عنوان مقاله [English]

Developing a Tourism Destination Branding Model, Based on Tourist Touch Points

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahabi 1
  • Ali Sanayei 2
  • Ali Kazemi 2
  • hadi Teimouri 2
1 University of Isfahan
2 Head of Management Research Institute, Management Department, University of Isfahan