خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش های شرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان )نویسنده مسئول(.

2 ** دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان.

چکیده

خوشه بندی تطبیقی چشم انداز، مأموریت و ارزش هایشرکت های صنایع غذایی با رویکرد متن کاوی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptive Clustering of Food Industry Companies’ Vision, Mission, and Values using TextMining