تأثیر تحلیل ارزش مشتری و نوآوربودن محصول بر ارزش طول عمر مشتری: نقش تعدیلگر استراتژی تبلیغات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان.

2 ** کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان )نویسنده مسئول(.

چکیده

تأثیر تحلیل ارزش مشتری و نوآوربودن محصول بر ارزش طولعمر مشتری: نقش تعدیلگر استراتژی تبلیغات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Customer Value Anticipation and Product Innovativeness on Customer Lifetime Value: by Moderating Role of Advertising Strategy Variable