تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابتپذیری برند با تبیین نقش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

رقابت­پذیری برند از جمله موضوعات مهمی است که طی سال­های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته است. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت­پذیری بین شرکت­ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت­های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی بر رقابت­پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت­طلبی فناورانه در میان شرکت­های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد­آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و سازه و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ­داده­ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می­باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه­ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج مدل آماری نشان می­دهد، مدل پیشنهادی برازنده داده­ها می­باشد و نوآوری بازاریابی و فرصت­طلبی فناورانه تأثیر مثبت معناداری بر رقابت­پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت­طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Impact of The Effect of Marketing Innovation on Brand Competitiveness with Clarifying Role of Technological Opportunism in the Food industry of Iran

نویسندگان [English]

 • Mahdi Dehghani Soltani 1
 • Davood Feiz 2
 • Ali Reza Motameni 3
 • Asadolah Kordnaeij 4
 • Azim Zarei 2
1 Ph.D. Student of International Marketing Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Accounting and Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Ecomomic and Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Brand competitiveness is one of the important issues emphasized in management and marketing literature in recent years. In today's world, the development of food industry market from one hand and increase in competitiveness among firms and customers' expectation on the other hand, has persuaded food companies to create a strong brand in today's competitive markets. The present study is aimed at studying and examining the effect of marketing innovation on brand competitiveness through the mediating role of technological opportunism among superior exporter firms of food industry products. Data gathering instrument was a standard questionnaire. For validity purpose, face and construct validity and for its reliability, Cronbach Alfa coefficient were adopted. The current study is practical in aim and descriptive-survey in data gathering procedure. Structural equation modeling was used to examine the research hypotheses and the effect of the conceptual model of the analysis. The results of the statistical model show that the proposed model fits the data and marketing innovation and technological opportunism have a significant positive effect on brand competitiveness while technological opportunism has a mediating role in the above relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marketing Innovation
 • Brand Competitiveness
 • Technological Opportunism
 • Food Industry Strategic Map
 1. اربابیان، شیرین.، و میرزایی، محمد (1390). اثر انعطاف‌پذیری نیروی کار بر رقابت‌پذیری صنایع با فناوری برتر در ایران. پژوهشنامه بازرگانی، شماره 60، 99-67.
 2. برنامه راهبردی صنایع غذایی کشور (1395).
 3. حسنی، علی.، موسوی بازرگان، سید جلال.، و قدیری‌نیا. محمد (1392). عملکرد برند، مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری. فصلنامه گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، دوره 1، شماره 1، 38-1.
 4. حمیدی‌زاده، محمدرضا.، یزدانی، ناصر.، عالم‌تبریز، اکبر.، و خورشیدی، غلامحسین (1391). طراحی و اعتبارسنجی مدل تبلیغات الکترونیک. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 11، 99-81.
 5. خاکی، غلامرضا (1390)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، تهران: بازتاب.
 6. رحمان سرشت، حسین.، و صفائیان، میترا (1390). مدل رقابت‌پذیری صنایع تولیدی در ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 22، 104-75.
 7. رستگار، عباسعلی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‌زاده، حسین.، و بلوچی، حسین (1394). تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ویژه‌نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تأکید بر چالش‌ها و راه‌کارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 82-65.
 8. رضایی دولت آبادی، حسن.، و صانعیان، زهرا سادات (1392). تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق کارآفرینی‌گرایی. مجله توسعه کارآفرینی، دوره 6، شماره 4، 129-113.
 9. شم‌آبادی، محمدعلی.، و خداداد‌حسینی، سیدحمید (1382). طراحی الگوی بازاریابی صادراتی فرش دستبافت ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، پاییز 1384.
 10. طبرسا، غلامعلی.، یدالهی‌فارسی، جهانگیر.، و نائیجی، محمدجواد (1392). الگوی کارآفرینی راهبردی با رویکرد مدیریت منابع انسانی: نقش واسط تبادل دانش. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 15، 180-165.
 11. عابدی‌جعفری، حسن.، و سرلک، محمدعلی (1384). طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه‌های مجازی. مجله دانش مدیریت، شماره 71، 34-21.
 12. عباسی، محمدرضا.، محمودی میمند، محمد.، امینی، محمدتقی.، و رحیمی کلور، حسین (1390). طراحی مدل معادلات ساختاری عوامل رقابت‌پذیری شرکت‌های بیمه. مجله مدیریت فردا، سال دهم، شماره 29، 44-27.
 13. عسگری، محمود (1388). رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران. مجله بررسی‌های بازرگانی، دوره 7، شماره 38، 331-21.
 14. ملکی مین باش رزگاه، مرتضی.، دهقانی سلطانی، مهدی.، فارسی‌زاده، حسین.، و غلامزاده، رسول (1391). تاثیر تصویر بانکداری اینترنتی و رضایت از بانکداری الکترونیکی بر جذب و نگهداری مشتریان نمونه: نقش تعدیلگر ارزش درک شده. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 22، 160-141.
 15. سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه (1393). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: آگاه.
 16. مهری، علی.، و خدادادحسینی، سیدحمید (1384). طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودروی ایران. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 9، شماره 2، 212-189.
 17. یعقوبی، نورمحمد.، شکری، علی.، و راحت دهمرده، محبوبه (1391). مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی. مجله اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره 1، 158-133.
 18. Ahmad, A.R. & Sapry, M. (2008). Brand competitiveness: a study of cement brand in Malaysia. Paper presented at the International Accounting and Business Conference 2008, Johor, Malaysia.
 19. Ajitabh, A. & Momaya, K. S. (2004). Competitiveness of Firms: Review of Theory, Framework and Models. Singapore Management Review, 26 (1), 45-61.
 20. Booth, E. M. & Philip, G. (1998). Technology, Competencies and Competitiveness: The Case for Reconfigurable and Flexible Strategies. Journal of Business Research, 41, 29-40.
 21. Dinis, A. (2004). Marketing and innovation: Useful tools for competitiveness in rural and peripheral areas. European Planning Studies, 14 (1), 9-22.
 22. Fornari, D., Fornari, E., Grandi, S. & Menegatti, M. (2016). Leading national brands facing store brands competition: Is price competitiveness the only thing that matters?. Journal of Retailing and Customer Services, 30 (1), 234-241.
 23. Gupta, S., Malhotra, N.K., Czinkota, M. & Foroudi, P. (2016). Marketing innovation: A consequence of competitiveness. Journal of Business Research, 69 (12), 5671-5681.
 24. Hana, U. (2013). Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge. Journal of Competitvness, 5 (1), 82-96.
 25. Hult, G.T., Hurley, R.F. & Knight, G. (2004). Innovativeness: its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33, 429-438.
 26. Ille, F. R. & Chailan, C. (2011). Improving global competitiveness with branding strategy. Journal of Technology Management in China, 6 (1), 84-96.
 27. Lee, R. P. & Grewal, R. (2004). Strategic Responses to New Technologies and Their Impact on Firm Performance. Journal of Marketing, 68 (4), 157-171.
 28. Lin, C. H, Peng, C. H, & T. Kao, D. (2008). The innovativeness effect of market orientation and learning orientation on business performance. International Journal of Manpower, 29 (8), 752-772.
 29. Makadok, R. (2001). Towards a synthesis of resource-based and dynamic capability views of rent creation. Strategic Management Journal, 22 (5), 387-402.
 30. Man, T. W. Y., Lau, T. & Chan. K. F. (2002). The Competitiveness of Small and Medium Enterprises A Conceptualization with Focus on Entrepreneurial Competencies. Journal of Business Venturing, 17 (2), 123-142.
 31. Nieves, J. & Diaz-Meneses, G. (2016). Antecedents and outcomes of marketing innovation An empirical analysis in the hotel industry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28 (8), 1554 – 1576.
 32. Ocass, A. & Ngo, L. V. (2011). Winning through innovation and marketing: Lessons from Australia and Vietnam. Industrial Marketing Management, 40, 1319-1329.
 33. Pena-Vinces, J. C., Acedo, F. J. & Roldan, J. l. (2014). Model of the international competitiveness of SMNEs for Latin American developing countries. European Business Review, 26 (6), 552-567.
 34. Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 79 (3), 63-78.
 35. Ren, L., Xie, G. & Krabbendam, K. (2010). Sustainable competitive advantage and marketing innovation with in firms. Management Research Review, 33 (1), 79-89.
 36. Rumelt, R. (1984). Towards a strategic theory of the firm, in Lamb, R., (Ed.), Competitive Strategic Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).
 37. Salunke, S., Weerawarden, J. & McColl-Kennedy, J. R. (2012). Competing through service innovation: The role of bricolage and entrepreneurship in project oriented firms. Journal of Business Research, 66 (8), 1085-1097.
 38. Sarkees, M. (2011). Understanding the links between technological opportunism, marketing emphasis and firm performance: implications for B2B. Industrial Marketing Management, 40: 785-795.
 39. Srinivasan, R., Lilien, L. G. & Rangaswamy, A. (2002). The role of technological opportunism in radical technology adoption: an application to e-business. Journal of Marketing, 66 (3), 47-60.
 40. Subramanian, N., Gunasekaran, A., Yu, J., Cheng, J. & Ning, K. (2014). Customer satisfaction and competitiveness in the Chinese E-retailing: Structural equation modeling (SEM) approach to identify the role of quality factors. Expert Systems with Applications, 41 (1), 69-80.
 41. Szerb, L. & Ulbert, J. (2009). The Examination of the Competitiveness in the Hungarian SME Sector: A Firm Level Analysis. Acta Polytechnica Hungarica, 6 (3), 105-123.
 42. Tan, V., Ochoa, J. J., Langston, C. & Shen, L. (2015). An empirical study on the relationship between sustainability performance and business competitiveness of international construction contractors. Journal of Cleaner Production, 93 (1), 273-278.
 43. Tsai, K. (2004). The impact of technological capability on firm performance in Taiwan’s electronics industry. Journal of High Technology, 15, 183-195.
 44. Voola, R., Casimir, G., Carlson, J. & Agnihotri, M.A. (2012). The effects of market orientation, technological opportunism, and e-business. Australasian Marketing Journal, 20: 136-146.
 45. Weerwarden, J. & Mavondo, F. (2011). Capabilities, innovation and competitive advantage. Industrial Marketing Management, 40, 1220-1223.
 46. Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171-180.
 47. Wahyuni, S. & Kee Ng, K. (2012). Historical outlook of Indonesian competitiveness: past and current performance. Competitiveness Review: An International Business Journal, 22 (3), 207-234.
 48. Wong, P. W. & Teoh, K. (2016). The influence of destination competitiveness on customer-based brand equity. Journal of Destination Marketing & Management, 4 (4), 206-212.
 49. Xiangming, W., & Haimei, L. (2011). Study on brand competitiveness of Chinese toy industry. Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC). 8-10 Aug. 2011 2nd International Conference on.
 50. Yoon, J., Yong Lee, H. & Dinwoodie, J. (2015). Competitiveness of container terminal operating companies in South Korea and the industry–university–government network. Transportation Research Part A, 80, 1-14.