طراحی و تبیین الگوی ارتباط کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی بازارگرایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 * استادیار، دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول).

2 ** استادیار، دانشگاه پیام نور.

3 دانشجو

چکیده

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی و با لحاظ­کردن بازارگرایی، به‌عنوان متغیر میانجی، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. بدین منظور پرسشنامه‌ای برای سنجش متغیرها طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در میان نمونه‌ای متشکل از 292 نفر از مدیران شرکت‌های صنایع شیمیایی و فرآورده­های نفتی ایران توزیع شد. برای آزمون فرضیه­های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل 80/8 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کارآفرینی سازمانی طبق الگوی تحلیل مسیر ارائه‌شده بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد؛ همچنین بازارگرایی، به‌عنوان متغیر میانجی، در ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی نقش ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Abolfazli, A., Salar, J., & Rezaeian, Ali. (2015). Relationship between Entrepreneurship Management, Market Orientation and Performance. Journal of Business Management Perspective, 21, 123-139 (In Perisan).
 2. Atuahene-Gima, K., & Ko, A. (2001). An empirical investigation of the effect of market orientation and entrepreneurship orientation alignment on product innovation. Organization Science, 12(1), 54–74.
 3. Barrett, H., & Weinstein, A. (1998). The effect of market orientation and organizational flexibility on corporate entrepreneurship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 23(1–2), 57–69
 4. Calof, J. L., & Wright, S. (2008). Competitive intelligence: A practitioner, academic and inter‐disciplinary perspective. European Journal of Marketing, 42(7/8), 717-730
 5. Cantillion, R. (1931). Essay on the nature of commerce (H. Higgs, Trans.). London: Macmillan. (Original work published 1755).
 6. Cheah, H. (1990). Schumpeterian and Austrian entrepreneurship: Unity within duality. Journal of Business Venturing, 5, 341–347.
 7. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). Entrepreneurial versus conservative firms: a comparison of strategies and performance. Journal of Management Studies, 28, 439-462.
 8. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 7-25.
 9. Covin, J. G., & Slevin D. P. (1986). The development and testing of an organizational level entrepreneurship scale. In R. Ronstadt, J. A. Hornaday, R. Peterson, & K. H. Vesper (Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research (pp. 628-639). Wellesley, MA: Babson College.
 10. Covin, J. G., & Slevin D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 11. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1990). Competitive aggressiveness, environmental context, and small firm performance. Entrepreneurship Theory & Practice, 14(4), 35-50.
 12. Covin, J. G., Slevin, D. P., & Heeley, M. B. (2000). Pioneers and followers: Competitive tactics, environment, and firm growth. Journal of Business Venturing, 15 (2), 175- 210.
 13. Fox, J. M. (2008). Organizational entrepreneurship and the organizational performance linkage in university extension. (Dissertation). Ohio stateuniversity. 40-59.
 14. George, G., Zahra, S.A., & Wood, D.R. (2002). The Effects of Business-University Alliances on Innovative Output and Financial Performance: A Study of Publicly Traded Biotechnology Companies. Journal of Business Venturing, 17(6), 577-609.
 15. Gonzalez‐Benito, Ó., Gonzalez‐Benito, J., & Muñoz‐Gallego, P. (2009). Role of entrepreneurship and market orientation in firms' success. European Journal of Marketing, 43(3/4), 500-522.
 16. Grinstein, A. (2008). the relationships between market orientation and alternative strategic orientations: A meta-analysis. European Journal of Marketing, 42(1/2), 115-134 .
 17. Gürbüz, G., & Aykol, S. (2009). Entrepreneurial management, entrepreneurial orientation and Turkish small firm growth. Management Research News, 32(4), 321-336.
 18. Gupta, A.K., & Govindarajan, V. (1984). Business unit strategy, managerial characteristics, and business unit effectiveness at strategy implementation. Academy of Management Journal, 27(1), 25-41
 19. Hosseini, S. M., Jazani, N., Asadollahi, Hooshang., & Salar, J. (2012). Designing a model for relationship between market orientation, learning orientation and innovation of food companies accepted in exchange market. Journal of Business Management Perspective, 9, 9-23 (in perisan).
 20. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market orientation: Antecedents and Entrepreneurial management. Strategic Management Journal, 11, 17-27.
 21. Jennings, D. F., & Young, D. M. (1990). An empirical comparison between objective and subjective measures of the product innovation domain of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory & Practice, 15(1), 53-66.
 22. Julie, M. Fox. (1999). Organizational Entrepreneurship and the Organizational Performance Linkage in University EXTENSION, Sloan.
 23. Kohli, A.K., & Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 24. Lings, I. N. (2004). Internal market orientation construct and consequences. Journal of Business Research, 57(4), 405-413.
 25. Lings, I. N., & Greenley, E. (2005). Measuring Internal Market Orientation, Journal of Service Research, 7(3), 290-305.
 26. Matsuno, K., Mentzer, J. T., & Özsomer. A. (2002). The Effects of Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance: Journal of Marketing, 66(3), pp. 18-32.
 27. Menon, A., & Rajan Varadarajan, P. (1992). A Model of Marketing Knowledge Use within Firms. Journal of Marketing, 56 (October), 53-71.
 28. Miller, D. (1987). Strategy making and structure: Analysis and implication for performance. Academy of Management Journal, 30(1), 7-32.
 29. Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: Harper & Row.
 30. Narver, J. C. & S. F. Slater. (1990). the Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35.
 31. Pratono, A. H., & Mahmood, R. (2014). The Moderating Effect of Environmental Turbulence in the Relationship between Entrepreneurial Management and Firm Performance, Universal Journal of Management, 2(7), 285-292.
 32. Salar, J., Abolfazli, A., Mohammadzadeh, M., & Ahmadi, M. (2016). Mediating Effect of market capabilities in the relationship between internal market orientation and performance. Journal of Business Management Perspective, 24, 63-78 (in perisan).
 33. Schumpeter, J. A. (1936). The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle. Cambridge: Harvard University Press.
 34. Stevenson, H. H, & Jarillo-Mossi, J. C. (1986). Preserving entrepreneurship as companies grow. Journal of Business Strategy, 7(1), 10-24.
 35. Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990). A paradigm of entrepreneurship: Entrepreneurial Management.
 36. Stevenson, H. H., Roberts, M. I., & Grousbeck, H. I. (1994). New business ventures and the entrepreneur. Homewood, IL: Irwin.
 37. Stoner, J., & Freeman, E., & gilbert, D. (1995). Management, prentice Hall.
 38. Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91.
 39. Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 6, 259-285.
 40. Zarezadeh, M., & MirMohammadi, M. (2015). Study the effect of market orientation on new product success, Journal of Marketing Management, 27, 35-57 (In Perisan).