توسعه الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران انجام شده است. به جهت عدم کفایت مدل­های ارائه شده در ادبیات موجود برای تبیین مفهوم آمادگی صادرات، از روش پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد داده­بنیاد از نوع نظامند استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان، مدیران، مشاوران و صاحبنظران مرتبط با شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند که از بین آنها 25 نفر برای‌گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق نیمه­ساختاریافته برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها منجر به شناسایی مقوله­های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی ارزیابی آمادگی صادرات شامل مقوله محوری (آمادگی صادرات- 5مقوله)، شرایط علی (۲مقوله)، شرایط مداخله­گر (6مقوله)، راهبردها (5مقوله)، عوامل زمینه­ای (۲مقوله) و پیامدها (5مقوله) گردید. از تحلیل یافته­های این پژوهش اینگونه استنباط می‌شود که پیاده­سازی و ارتقاء آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط مستلزم برنامه­ریزی صحیح برای تمامی عوامل شناسایی شده پیرامون آن می­باشد

عنوان مقاله [English]

Evelopment of Export Readiness Evaluation Pattern for Iranian Small and Medium Size Enterprises

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Pourmirza 1
 • Ahmad Roosta 2
 • Kambiz Heidarzadeh 3
 • Abdevali Abdolvand 3
1 azad eslamic university
2 Shahid Beheshti University
3 Islamic Azad University
چکیده [English]

  Objective: The aim of this study was to develop an export readiness assessment model for SMEs in Iran.
Methodology: Due to the inadequacy of the models presented in the literature to explain the concept of export readiness, a qualitative research method based on a system-based data approach was used. The statistical population of this study consists of experts, managers, consultants and experts related to small and medium enterprises, of which 25 people were selected to collect information through in-depth semi-structured interviews.
Finding: Data analysis led to the identification of secondary and pivotal categories as well as the relationships between them in the form of a paradigmatic model of export readiness assessment including pivotal category (export readiness-5categories), causal conditions (2categories), intervening condition (6categories), strategies (5categories), background factors (2categories) and consequences (5categories).
Conclution: From the analysis of the findings of study, it is inferred that the implementation and promotion of export readiness of small and medium enterprises requires proper planning for all identified factors around it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export
 • Export Readiness
 • SMEs
 • GT
 1. Bidokhti, Ali Akbar Amin & Zargar, Seyyed Mojtaba. (2011). Investigating Barriers to SMEs Development and providing a framework for supporting these firms. Work & Society, No. 138, 34-48 (in Persian).
 2. Cacchione, M. (1996). The development of an Export Readiness Model: An indexing tool used to measure, quantify and compare a company's preexport position, MBA dissertation, University of Cape Town.
 3. cbi.ir. (2014). The position of SMEs in the country's economy. <www.cbi.ir/showitem/12096.aspx>. (in Persian).
 4. Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130.
 5. Danaee-fard, hassan & Emami, Ali. (2007). Qualitative Research Strategies: Reflections on Grounded Theory. Management Thinking, Vol 1, No. 2, 69-97 (in Persian).
 6. DFAT. (2009). Benefits of Trade and Trade Liberalisation. Sydney: Department of Foreign Affairs and Trade.
 7. Ferasat-khah, Maqsoud. (2008). Future Thinking about the quality of higher education in Iran; An example from basic theory. Research and planning in higher education, Vol. 14, No. 4, 67-97 (in Persian).
 8. Food Export USA Northeast. (2002). Export 101: Export Readiness. <www.foodexportusa.org/why_export/ready.html>.
 9. Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter.
 10. Inpia.ir. (2016). What are small and medium enterprises? <inpia.ir/shownews/5100> (in Persian).
 11. Jaffe, E.D. & Pasternak, H. (1994). An attitudinal model to determine the export intention of non-exporting, small manufacturers, International Marketing Review, 11(3): 17-32.
 12. Li, N., & Dimitratos, P. (2013). How" export-able" are you? A Review of the export readiness literature. A Report for Scottish Development International–Adam smith Business School–University of Glasgow Available at: www. evaluationsonline. org. uk/evaluations/Documents. do.
 13. Nes, E. B., Solberg, C. A., & Silkoset, R. (2007). The impact of national culture and communication on exporter–distributor relations and on export performance. International Business Review, 16(4), 405-424.
 14. Norouzi, Hossein, Davood-abadi, Farahani & Fariba, Bahamin. (2018). Investigating the Impact of Social Capital on the Use of International Business Opportunities for SMEs. Managing International Business, Vol. 2, No. 1, 45-65 (in Persian).
 15. PASourcenet. (1997). Export readiness assessment form. <www.pasourcenet.com/scripts/export_readiness.asp>.
 16. Rosnan, H., Saihani, S. B., Yusof, N. M., & Daud, N. M. (2015). An Export Readiness Model. Advanced Science Letters, 21(6), 1960-1963.
 17. Rousta, Ahmad & Sabz-ali Yamaqani, Kobra. (2011). Export readiness analysis. Mahvare Pub., Tehran (in Persian).
 18. Senobar, Nasser, Sarvari, Rahim & Jabbar-zade, Younes. (2018). Internationalization of Knowledge-Based Companies: The Role of Foreign Market Knowledge and International Entrepreneurial Opportunity Recognition. Entrepreneurship Development Quarterly, Vol 11, No. 3, 461-479 (in Persian).
 19. Somsuk, N., Wonglimpiyarat, J., & Laosirihongthong, T. (2012). Technology business incubators and industrial development: resource‐based view. Industrial Management & Data Systems, 112(2), 245-267.
 20. Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded Theory procedures and techniques. Translates by Ebrahim Afshar, Ney Pub., Tehran (in Persian).
 21. Tan, A., Brewer, P., & Liesch, P. W. (2007). Before the first export decision: Internationalisation readiness in the pre-export phase. International Business Review, 16(3), 294-309.
 22. Trade Point Pretoria. (2003). Organisational Readiness to Export. <tradepoint.org.za/pretoria/services/export_guide/organisational_readiness.html>.
 23. Trade port. (2003). Getting Started in International Trade:Assessing Export Readiness. <www.tradeport.org/ts/trade_expert/assess/index.html>.
 24. Ulzana, S., Prasetya, B., & Khakim, L. (2016). ANALYSIS OF BUSINESS READINESS TO EXPORT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE EMBROIDERY SECTOR IN KUDUS REGENCY. JOBS (Jurnal Of Business Studies), 1(2), 117-128.
 25. Van Eldik, S., & Viviers, W. (2005). The measurement of export readiness of companies in South Africa. Southern African Business Review, 9(2), 1-11.