دوره و شماره: دوره 19، شماره 41، بهار 1399 
7. تاثیر بازاریابی سبز بر گردشگری سلامت در استان سیستان و بلوچستان

10.29252/jbmp.19.41.137

دکتر حامد آرامش؛ علی اصغر تباوار؛ نورمحمد یعقوبی؛ عبدالناصر درخشان