ارائه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر

چکیده

پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی گراندد تئوری و ابزار مصاحبه و گردآوری اسناد و متون، درصدد ارایه مدل آمیخته بازاریابی برای توسعه صنعت گردشگری ایران است. جامعه پژوهش، خبرگان حوزه بازاریابی گردشگری هستند. نمونه‌گیری بصورت نمونه گیری نظری و با چهارده نفر مصاحبه انجام شد. البته از نفر یازدهم اشباع نظری حاصل گردید ولی برای اطمینان بیشتر تا مصاحبه چهاردهم ادامه پیدا کرد. داده‌های حاصل از مصاحبه توسط پژوهشگر و نرم‌افزار ان ویو[1]، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، کدگذاری گردید. توسعه صنعت گردشگری ایران به عنوان مقوله محوری انتخاب و در نهایت مدل 12P+4S آمیخته بازاریابی صنعت گردشگری ایران ارایه شد، که توسعه صنعت گردشگری در گرو مدیریت صحیح این 16 عناصر آمیخته بازاریابی است. نتایج نشان داد که شرایط علی مدل شامل محصول، قیمت، مکان و ترفیع است. عوامل زمینه‌ایی شامل ویژگی‌ها و ذهنیت، شرایط مداخله‌گر شامل عناصر سیاست، امنیت ، شواهد فیزیکی، افراد می‌شود؛همچنین راهبردها نیز شامل عناصر برنامه‌ریزی، پایداری، فرایندها، مشارکت، پژوهش و بودجه شدند.[1]. NVIVO

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Marketing Mix Model for Development of Tourism Industry in Iran

نویسندگان [English]

 • mohammad payahour 1
 • mahdi karimi zand 2
 • gholamreza asgari 3
1 Islamic Azad University Tehran markaz
2 Islamic Azad University Tehran markaz
3 Islamic Azad University Tehran markaz
چکیده [English]

 Objective: The aim of this study is to present a mixed marketing model for development of the tourism industry in Iran
Methodology: with using the qualitative method of grounded theory and the tools of interviewing and collecting documents. The research population is experts in the field of tourism marketing.  Theoretical sampling method was chosen and 14 people were interviewed. However, from 11th person on, theoretical saturation was obtained, but the interview continued for more assurance. Researcher using Nvivo software, in three stages of open, axial and selective coding, coded the data from the interview.
Finding: The development of the tourism industry in Iran was chosen as a core category, and finally the model 12P+4S was presented for marketing mix of the tourism industry in Iran. The development of tourism industry can be accomplished due to the proper management of these 16 elements of marketing mix.
Conclution: The results showed that the causal conditions of the model included the product, price, place and  promotion the context conditions included specification and perception, intervening conditions included policy, security, physical evidence, and people. Furthermore, strategies included elements of planning, Sustainability, processes and. purse string.

کلیدواژه‌ها [English]

 • marketing mix
 • tourism industry
 • tourism development
 • marketing
 • Grounded theory
 1. Abbasi, Azam, Moeinfar,MR, (2009), to investigate the crosses of sports marketing in the tourism industry of Iran, Master's thesis, Tarbiat Moallem University of Sabzevar (In Persian).
 2. Abdulnabi Al Debi, H & Mustasa,A,(2014), The Impact of Services Marketing Mix 7ps In Competitive Advantage to Five Stars Hotel, International Journal of Business and Social Science.
 3. Achach, A., Hamidi, N., Babaei Hemmati, R. (2014), Development of tourism economy based on marketing mix pattern (Case study: Qazvin city), Journal of Urban Economics and Management, 6, 53-37 (In Persian).
 4. Amiri Aghdaeie, S., Rezaei Dolatabadi, H. Ansari, A., Alaghi, H. (1397) Mediating role of satisfaction in the effect of the target image on the development of religious tourism, journal of Business Management Perspective, No 27, 107-124 (In Persian).
 5. Badri, SA., hesam, M., & cheraghi, C. (2013). An analysis of the factors impacting rural tourism marketing in a metropolitan rural area from the viewpoints of experts case study: northern part of the Tehran Metropolis, Journala of Tourism Planning and Development, 2(7), 82-105.
 6. Beidokhti Amin, A. A, Nazari, M. (2009), The role of marketing in the development of tourism industry, management perspective, 32, 68-49(In Persian).
 7. Dioko, L. Harrill, R., & Cardon, P. W. (2010). Brand china: Tour guide perceptions and implications for destination branding and marketing. Tourism Analysis, 15(3), 345–55. doi: 10.3727/108354210x12801550666187.
 8. Farasatkhah, M, (2016), based on qualitative research method in the social sciences with an emphasis on theory (Grounded Theory GTM), informed Press (In Persian).
 9. Hosseini, Seyyed Mahmood, Nokouizadeh, Maryam, Old Tank, Maryam (2011), Analysis of marketing strategies of service companies during the recession, journal of Business Management Perspective, No. 6, 139-117(In Persian).
 10. Kamau, F., Waweru, F. K., Lewa, P., & Misiko, A. J. (2015). The effects of the marketing mix on choice of tourist accommodation by domestic tourists in Kenya. International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, 2(2),
 11. Kannan, S. (2009). Tourism marketing: A service marketing perspective. Munich Personal RePEc Archive, 14031.
 12. Khadem, Amin and Jafar Khorashadizadeh (1396), Investigating the Role of the Tourism Industry in Economic Development, The First National Conference on Opportunities and Investment Restrictions in the Industry of South Khorasan, Birjand, Birjand University of Technology (In Persian).
 13. Khodadad Hosseini, Seyyed Hamid, Golabi, Amir Mohammad, Yedolahi Farsi, Jahangir, Rezvani, Mehran (2010), Marketing Concept Conceptualization in Iranian Small and Medium Enterprises, journal of Business Management Perspective, No. 2, 27-42(In Persian).
 14. Majarshin shahri, Ali Akbar and Leila Heidari, (2014), the role of tourism in economic development and entrepreneurship, first national conference on future management and development, Tehran, Iran's new training center(In Persian).
 15. Malhotra, N (2013), Marketing Research, by Kambiz Heydarzadeh, Bahar Teimourpour, Mehraban Publishing Publishing (In Persian).
 16. Shafaghi, Ali (2016), The role of marketing mix elements in promoting the position of tourism industry in Guilan province, MSc thesis Faculty of Management and Accounting, University of Guilan (In Persian).
 17. . UNWTO Tourism Highlights(2017 )Edition. World Tourism Organization (UNWTO). 2017-07-01
 18. Zineali, Meisam (2015), The Study of the Effect of Marketing Mixed Components on the Performance of the Tourism Industry, Master's Degree, Faculty of Management and Accounting, University of Guilan (In Persian).