دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، مرداد 1399 
درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی

صفحه 130-151

10.52547/jbmp.19.42.130

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ اسماعیل جلیلی؛ محمد علی دلخون