دوره و شماره: دوره 19، شماره 42، تابستان 1399 
6. درآمدی بر پیشران های داخلی اجرای موفق استراتژی: پژوهشی ترکیبی

صفحه 130-151

10.29252/jbmp.19.42.130

بهاره عابدین؛ شهناز اکبری؛ اسماعیل جلیلی؛ محمد علی دلخون