دوره و شماره: دوره 19، شماره 44 - شماره پیاپی 77، اسفند 1399 
شناسایی و اولویت بندی فرصت‌های هم‌آفرینی برند گردشگری

صفحه 98-119

10.29252/jbmp19.44.98

محمد غفاری؛ مرتضی سلطانی؛ افسانه شهرکی آزاد؛ مینا خوشرو


طراحی مدل عوامل اثرگذار بر اجرای استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری

صفحه 147-170

10.29252/jbmp.19.44.147

احمد طاهری؛ محمدمهدی پرهیزگار؛ محمدتقی امینی؛ حبیب اله دانایی