ارائه مدل الزامات پیاده سازی راهبرد همرقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه

2 دانشگاه حضرت معصومه

10.52547/jbmp.19.44.69

چکیده

هدف: بسیاری از کسب‌وکارها و شرکت‌ها به دلیل بحران کرونا و عدم‌اطمینان ناشی از آن با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش موثر راهبرد هم‌رقابتی در شرایط بحرانی، هدف این پژوهش بررسی جامع الزامات پیاده‌سازی هم‌رقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی (کرونا) و ارائه مدلی در این زمینه است.
روش: در این نوشتار به منظور تبیین یک مدل جامع، با مرور سیسـتماتیک ادبیـات و بـه کمـک روش پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیة ابعاد همرقابتی شناسـایی شـده اسـت. سـپس میـزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی به کمـک روش کمـی آنتروپـی شـانون تعیین شده است.
یافته‌ها : در این پژوهش، ابتدا 126 شاخص از الزامات هم‌رقابتی شناسایی و در 13 زیرمقوله و در 35 بعد طبقه بندی شدند. که همه این موارد در سه مقوله توانمندسازی‌های سازمانی، بسترسازی‌های محیطی، پیشران‌های عدم قطعیت ساز در بحران کرونا جاگذاری شدند.
نتیجه : نتیجه پژوهش نشان داد مهمترین محرکه‌ها در بخش‌های توانمندسازی‌های سازمانی،"سرمایه‌گذاری استراتژیک"؛ بسترسازی‌های محیطی، "پویایی محیطی"؛ و پیشران‌های بحران کرونا، "همکاری فناورانه" است. این پژوهش درک عمیق از ادبیات موجود در مورد استراتژی هم‌رقابتی را با سازماندهی عوامل مؤثر بر آن ارائه می‌دهد و می‌تواند در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت گذر از بحران کرونا مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model of requirements for the implementation of coopetition strategies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Talari 1
  • Ameneh Binandeh 2
1 (Assistant Professor Hazrat-e Masoumeh University (HMU
2 Hazrat-e Masoumeh university
چکیده [English]

Objective: In today's global, complex and dynamic business environment, the speed of change and the intensity of competition are increasing. In this situation, competitors who, Coopetition strategy is effective in dealing with these uncertainties and overcoming these challenges. Given the importance of a coopetition strategy in the context of the corona crisis for businesses. The purpose of this study is to comprehensively investigate the requirements of implementing coopetition in conditions of environmental uncertainty (corona) to provide a model in this field.
Method: In this paper, in order to explain a comprehensive model, by systematic review of the literature and with the help of meta synthesis qualitative research method, all dimensions of coopetition are identified. Then, the importance and priority of each of the proposed factors has been determined based on the content analysis approach using Shannon's quantitative entropy method; In a way, this research is innovative both in its methodology and the results obtained.
Results: In this study, first 126 indicators of coopetition requirements were identified and classified into 13 subcategories and 35 dimensions. All of these were placed in the three categories of organizational empowerment, environmental context, and uncertainty drivers in the Corona crisis.
Conclusion: The results of the study showed that the most important drivers in the areas of organizational empowerment (strategic investment) are environmental contexts (environmental dynamics) and coronary crisis drivers (technological cooperation).

کلیدواژه‌ها [English]

  • coopetition strategy
  • Organizational enablers. Environmental context
  • Corona crisis drivers
  • meta-synthesis