توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب‌ و‌کارهای کوچک و متوسط (SMEs) جهت ورود و حضور فعال در بازارها (مطالعه موردی صنایع غذایی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شرایط محیطی عصر حاضر از جمله تغییرات روزافزون عوامل محیطی و پیچیدگی بیش از حد محیط فعالیت و همچنین تغییر نیاز و انتظارات مشتریان، لزوم پاسخگویی به نیازهای بازار و ارتقاء توان رقابتی جهت حضور فعال در فضای رقابتی را بیش از پیش برای بنگاه های اقتصادی ضروری ساخته است. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری در کسب‌ و‌کارهای کوچک و متوسط جهت ورود و حضور فعال در بازارها انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران وکارشناسان 56 شرکت صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است  که با استفاده از روش کوکران تعداد 275 و 30  نفر  در دو مرحله به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه ساخت محقق و استاندارد شده که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته و مصاحبه با خبرگان  جمع آوری گردیده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها و تست مدل از آزمونهای تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره ، ضریب هبستگی ،آزمون تی  و آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار lisrel استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق ده استراتژی برای مدل بازاریابی مبتنی بر همکاری  به همراه راهکارهای اجرایی که بتوانند شاخص های تولیدی ، مالی و هزینه ای صنایع غذایی استان را بهبود دهند شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی نیز ارایه شده است .  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Marketing Model based on Cooperation in Small and Medium Businesses of Food Industries of West Azerbaijan province

نویسندگان [English]

 • kazem javandoost
 • Gholam Hossein khorshidi
shahid behshti university
چکیده [English]

Objective: The present study aims to develop a marketing model based on cooperation in small and medium businesses to enter and actively participate in markets.
Metodology: The research method is applied and descriptive research and the statistical sample includes 275 and 30 people in two stages of managers and experts of 56 food companies of West Azerbaijan, which has been determined using a simple random method. The required data were collected using two researcher-made and standardized questionnaires that the face, content and structural validity of the questionnaires were confirmed and its reliability was confirmed according to Cronbakh's alpha equal to 0/844 and for analysis.
Finding: Data and model fit of factor analysis, multivariate regression, correlation coefficient, t-test and Friedman test using SPSS and LISRE software. Based on the research results, ten strategies including production, distribution, suppliers, pricing, promotion measures, experiences, investment, processes and joint consortium for a collaborative marketing model with executive solutions that can produce, financial and cost indicators of industries.
Result: Improve the province's food were identified and approved. Finally, suggestions are made for the implementation of the developed model

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Cooperative Marketing
 • food industry
 • West Azerbaijan Province
 1. Abolfazli, S. A. Salar, J. Rezaeian, A. (2015). “Relationship Hajipour, B.(2012). What is strategy. Tehran, Azar Publications.p16.)persion)
 2.  Daft, L.R. translated by Parsaeian Ali, Aarabi Seyed Mohammad, (2016). Fundamentals of Theory and Design of Organization. Tehran, Cultural Research Office. p 565.(persion)
 3. Hanafizadeh, P., Salami, R.,& Tabatabaei, M. (2006). Determining the effective factors in choosing the method of cooperation between firms: A case study in Iranian information technology firms, Management Knowledge Quarterly, (74), 3-18.(persion)
 4. Rahman Seresht, H., Bashkooh, M.,& Pahlavani Qomi, M.(2009). Effective Factors in the Success of International Joint Cooperations Case Study: of Iran Khodro Research Center. Journal of Business Management. 1(3), 55-70.(persion)
 5. Mohammadi, H.(2013). Participatory Bodybuilding. Quarterly Journal of Management Research in Iran.18(3),157-180.(persion)
 6. Annual report of horticultural processing products cluster, West Azerbaijan Industrial Towns Company.(2016) .(persion)
 7. Teymouri Safiabad, S., Malek Akhlagh, E.(2015). Application of Strategic Alliance in Automotive Industries. Technology Development Quarterly,19,13-21.(persion)
 8. Zaraei, B.(2007). Theoretical Paradigms of Organizational Beam Communicatio. Management Knowledge, 785.(persion)
 9. .9. Asanloo, B., Khademi, S.(2015). Designing a Competitive Intelligence Model of an Organization Based on Entrepreneurial Awareness. Iranian Journal of Management Sciences, Tenth Year,(10). 37.(persion)
 10. Holmberg, R., Jeffrey, L. (2012). Best-fit Alliance partners the use of critical success Factor in a comprehensive partner selection Process. Retrieved from, https://www.sciencedirect.com/science.
 11. 11.- Estañol, A., Meloso, D. (2015). The dynamics of strategic Alliances. Theory and experimental Evidence. Retrieved from http//semanticscholar.org
 12. Johnson, J.S. (2013). The implementation of new marketing strategies by the salesperson: the constraining factor model. University of Nebraska.
 13. Dahl, J. (2017). Coopetition in inter-firm Relationships. Helsinki, Hanken School of Economics.
 14. 14- faroki , j. perterlorange, H. (2002).  Why should firms cooperate? The strategy and economics basis for cooperative ventures. Kentucky. Lexington books.

 

 1. Lank, E. (2006). Collaborative Advantage, How Organizations Win by Working Together, UK. Palgrave Macmillan.
 2. Biggs . Managing cultural Difference in Alliances. Retrieved from http/://www. Strategic – Triangle.com
 3. Ranganathan,S.,Rajarajan,M.(2014). Reasons for slow Progress of cooperative marketing societies in tamilnadu. International journal of world research, 1(6), 63-72.
 4. Costa, E., António Lucas Soares,A.L., & Pinho, J. (2017). Institutional networks for supporting the internationalization of SME,s, Journal of Business industrial marketing, 32(8) , 1182-1202.
 5. Haseki, M.I. (2011). Regional Development with cooperative marketing strategy. International journal of business and management. 6(6). 98-107.
 6. Bucklin,L. P. ,  Sengupta, S. (1993). Organizing successful co-marketing Alliances. Journal of marketing. 57, 189-205.
 7. Todeva, E., Knoke,D. (2005).  Strategic alliance & models of collaboration, Management Decision. 43(1), 1-22.
 8. Chen, H. (2003). Governance9 structure in strategic Alliance: Transaction cost versus Resource-Based perspective, Journal of world business, 38(1), 203-219.
 9. Hoffman, W., Schlosser, H. (2001). Strategic Alliance in Small and medium –Sized Enterprises: An Empirical Survey, long Range Planning. 34, 357-381.
 10. LI Xiling,L. (2010). Research on Cooperative Marketing Model of SME in China. Journal of National Nature and Science.  28(4), 315-328.
 11. Morgan, R. M., Hunt, S. (1999). Relationship–Based competitive advantage, Journal of Knowledge Management, 16 (2), 285-301.
 12. Barid, S., Marjorie, A., & lyles, j. B. (1993). Cooperative strategies for small business. Journal of marketing science., 27(1)
 13. Dickinson, S., Ramaseshan, B. (2003). Does co-marketing attenuate the performance of SME,s. ANZMAC Dec 1-3, Adelide: University of South Austria.  913-918
 14. Emeksiz, M. (2007). Cooperative marketing model for SMEs in Turkey, world journal of tourism small business management, 6(2), 132-148.
 15. NagasimhaBala, K. (2016). Issues in marketing strategy implementation. International business research, 9(11), 29-43.
 16. Oliver, c. (1999). Determinants of inter organizational relationships: Integration and future directions. Academy of management review, 15, 241-246.
 17. Varadarajan, P., Margaret, H. C. (1996). Strategic Alliances: A synthesis of conceptual foundation. Journal of academy of marketing science, 23(4).
 18. leefmans, G., Manuela, M.,& Holland, A. (2015). Strategic group analysis of the social media landscape for SME,s,  UK Academy for  Information Systems Conference Proceedings 2015. 34. (pp. 128-146).