اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید محمود حسینی

مدیریت بازرگانی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

sm-hosseinisbu.ac.ir

سردبیر

دکتر بهمن حاجی پور

مدیریت استراتژیک دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir


class="bold" href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24830059700" target="_blank" title="لینک ارجاعات مقالات">class="fa fa-external-link" >

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدعلی بابایی

مدیریت بازرگانی دانشیار- دانشگاه الزهرا

m.babaiealzahra.ac.ir

دکتر طهمورث حسنقلی پور

مدیریت بازرگانی استاد- دانشگاه تهران

thyasoryut.ac.ir

دکتر بهمن حاجی پور

مدیریت استراتژیک دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

دکتر بهرام رنجبریان

مدیریت بازرگانی-بازاریابی استاد دانشگاه اصفهان

ranjbariansrbiau.ac.ir

دکتر شهریار عزیزی

مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

sh_azizisbu.ac.ir

دکتر اسدالله کردناییج

سیاستگذاری در بخش عمومی و بازرگانی استاد- دانشگاه تربیت مدرس

naeijmodares.ac.ir

دکتر محمدرضا حمیدی زاده

مدیریت بازرگانی استاد- دانشگاه شهید بهشتی

m-hamidizadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی اکبر جعفری

مدیریت بازرگانی (بازاریابی) دانشیار بازاریابی، دانشکده بازاریابی، دانشگاه کسب و کار استرثکلاید، گلاسکو، انگلستان

www.strath.ac.uk/staff/jafarialiakbardr/
aliakbar.jafaristrath.ac.uk
0000-0003-4321-2911

h-index: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55119197000  

دبیر تخصصی

دکتر شهربانو یدالهی

مدیریت بازرگانی استادیار - دانشگاه شهید بهشتی

s_yadollahisbu.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر فاطمه سجادیان

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازاریابی - دانشگاه الزهرا

sajjadian.fagmail.com
0000-0001-9406-490X

ویراستار انگلیسی

سعید داوری

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

saeid.daavarigmail.com