اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

b-hajipoursbu.ac.ir

h-index: <a href="https://webgoo.ir">کلیک کنید</a>  

<a class="bold" href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24830059700" target="_blank" title="لینک ارجاعات مقالات"><i class="fa fa-external-link" ></i></a>