مدیر مسئول


دکتر سید محمود حسینی دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

 • sm-hosseinisbu.ac.ir

سردبیر


دکتر بهمن حاجی پور دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

 • b-hajipoursbu.ac.ir
 • h-index: <a href="https://webgoo.ir">کلیک کنید</a>
 • بیشتر

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی بابایی دانشیار- دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی

 • m.babaiealzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


طهمورث حسنقلی پور استاد- دانشگاه تهران

 • thyasoryut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا حمیدی زاده استاد- دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

 • m-hamidizadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهمن حاجی پور دانشیار - دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت استراتژیک

 • b-hajipoursbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهرام رنجبریان استاد دانشگاه اصفهان

 • ranjbariansrbiau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


شهریار عزیزی دانشیار- دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

 • sh_azizisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسدالله کردناییج استاد- دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت بازرگانی

 • naeijmodares.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر مریم اخوان استادیار - دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت بازرگانی

 • maryam.akhavangmail.com

مدیر اجرایی


دکتر فاطمه سجادیان دکتری مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازاریابی - دانشگاه الزهرا

مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی

ویراستار انگلیسی


سعید داوری کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 • saeid.daavarigmail.com