نویسنده = محمدرضا حمیدی‏ زاده
کاربرد نظریه روانشناسی سازه‏های شخصی در اکتشاف ابعاد معنای برند

دوره 13، شماره 21، اسفند 1393، صفحه 13-29

محسن نظری؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده؛ اشکان الهیاری


الگوی عوامل بازدارنده جابجایی مشتری جهت افزایش وفاداری

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 31-48

میترا مهاجری؛ احمد روستا؛ محمود حسینی؛ محمدرضا حمیدی‏ زاده