نویسنده = حسین رضایی دولت ابادی
نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعۀ گردشگری مذهبی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 107-124

سید فتح الله امیری عقدائی؛ حسین رضایی دولت ابادی؛ اذر نوش انصاری؛ حسان العجی