نویسنده = اذر نوش انصاری
نقش میانجی رضایت در تأثیر تصویر مقصد بر توسعۀ گردشگری مذهبی

دوره 15، شماره 27، آذر 1395، صفحه 107-124

سید فتح الله امیری عقدائی؛ حسین رضایی دولت ابادی؛ اذر نوش انصاری؛ حسان العجی


اثر ادراک مشتریان از کیفیت پایگاه اینترنتی بر رضایت و تمایل به استفاده

دوره 15، شماره 26، خرداد 1395، صفحه 89-105

بهرام رنجبریان؛ اذر نوش انصاری