کلیدواژه‌ها = ویژگی های فروشنده؛ تحلیل عاملی
شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان

دوره 13، شماره 19، شهریور 1393، صفحه 107-122

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی