تأملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد - دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشیار - گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان، ایران

چکیده

هدف: با ادغام عوامل شخصی و ادبیات تبلیغات پیشبرد فروش، سهم اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل خصوصیات شخصی و شیوه های تبلیغاتی برای افزایش رفتار خرید مصرف کنندگان است. هدف پژوهش واکاوی عوامل مؤثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید با نقش میانجی رفتار خرید مصرف کنندگان است.
روش: مطالعۀ پیش رو جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش کلیۀ مصرف کنندگان مراجعه کننده به مجتمع های تجاری و مراکز خرید شهر تبریز و ارومیه است. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 تعیین شد؛ که برای محاسبات صحیح تر به 400 نفر ارتقاء یافت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده‎ ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart-Pls استفاده شد.
یافته ها: یافته‎ های پژوهش نشان داد که عوامل شخصی (خبرگی بازار، ثبات، سازش گر و ذهنیت باز)؛ شهرت طراح برند، جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد فروش بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، بین رفتار خرید مصرف کنندگان و ناهمسانی شناختی پس از خرید تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. جنسیت رابطۀ بین رفتار خرید و ناهمسانی شناختی را تعدیل می کند.
نتیجه گیری: تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان یک سلاح برای افزایش فروش مورد استفاده قرار گرفت و استفاده گسترده از این مفهوم به منظور دستیابی به ارزش های مشتریان در جهت تحقق اهداف و کسب و کار ثمربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on post-purchase cognitive dissonance: Analysis of factors affecting the buying behavior of fashion clothing consumers with the role of gender moderator

نویسندگان [English]

  • hooshmand bagheri garbollagh 1
  • Morteza ملکی مین باش رزگاه 2
  • Davod Feiz 3
  • Adel Azar 4
  • Azim zarei 5
1 Ph.D. Candidate in Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Iran
2 Associate Proff. at Semnan University, Faculty of Business Management
3 Department of commercial management, Faculty of Economic, Management and Administrative science, Semnan University, Semnan, Iran
4 Tarbiat Modares University
5 Faculty Member of Semnan University
چکیده [English]

Objective: By integrating personal factors and sales promotion literature, the main contribution of this study is to analyze personal characteristics and advertising methods to increase consumer buying behavior. The purpose of this study is to investigate the factors affecting post-purchase cognitive dissonance with the mediating role of consumer behavior.
Method: The present study used a survey method to collect data and a correlation method to analyze the data. The statistical population of the study consists of all consumers referring to commercial complexes and shopping centers in Tabriz and Urmia. According to Cochran's formula, the sample size was set at 384; which was upgraded to 400 for more accurate calculations. A Likert-based questionnaire was used to collect information and Structural equations’ modeling was used to analyze research data with Smart-PLS software.
Findings: Findings showed that personal factors (Market Maven, Stable, Agreeable and Open Minded); the reputation of the brand designer, store atmosphere and Sales Promotion has a positive and significant effect on consumers' buying behavior. In addition, positive and significant effect was found between Buying Behavior of Consumers and post-purchase cognitive dissonance. Gender moderates the relationship between Buying Behavior and post-purchase cognitive dissonance.
Conclusion: Sales promotion was used as a weapon to increase sales and the widespread use of this concept in order to achieve customer values in order to achieve goals and business is fruitful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-purchase cognitive dissonance
  • Buying Behavior of Consumers
  • fashion designer reputation
  • Market Maven
  • sales promotion