نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی (رویکرد فراترکیب)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه‌ی تصویری جامع از ابعاد نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی انجام گرفت.
روش : روش‌شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. بر این اساس، پس از جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در محدوده‌ی زمانی 1385 تا 1400 برای پژوهش‌های داخلی و 2000 تا 2021 برای پژوهش‌های خارجی، تعداد 134 مطالعه مرتبط ارزیابی و در نهایت، پس از بررسی 58 مقاله انتخاب گردید. با استفاده از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو، یافته‌های 58 پژوهش پیشین مرتبط با اهداف پژوهش، بررسی، تجمیع، ترکیب و تفسیر شد.
یافته ها: با استفاده از روش کدگذاری تعداد 28 کد، 6 مضمون و 2 بعد شناسایی و اعتبار هریک، از طریق آزمون کاپای کوهن تایید گردید و الگوی نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی ارائه و ترسیم شد.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد علی رغم مزایای بسیار زیادی که استفاده از از افراد تاثیرگذار در بازاریابی به همراه دارد، اگر با شناخت و دانش درستی صورت نگیرد، منجر به پیامدهای منفی برای کسب و کار و برند خواهد شد. در پایان، هم راستا با نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای استفاده‌ی درست و مناسب از افراد تاثیرگذار در بازاریابی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of influencers on marketing (meta-synthesis approach)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Hosseinpour 1
  • yousef mohammadifar 1
  • Atieh Khodaei 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 3. PhD student of Entrepreneurship, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study was conducted by combining previous research with the aim of providing a comprehensive picture of the components of the role of influencers on marketing.
Methodology: The research methodology is qualitative with a meta- synthesis approach. Accordingly, after searching the databases, in the period of 1385 to 1400 for domestic researches and 2000 to 2021 for foreign researches, 134 related studies were evaluated and finally, after multiple screenings, 58 articles were selected. Using seven-step model of Sandelowski and Barroso, the findings of 58 previous studies related to the objectives of the study were reviewed, aggregated, combined and interpreted.
Findings: With the help of coding method, 28 codes, 6 concepts and 2 components were identified and validated through Kappa Cohen coefficient. Then, the role model of influencers on marketing was presented and drawn.
Conclusion: The results of this study showed that despite the many benefits of using influencers in marketing, if not done with the right knowledge, it will lead to negative consequences for business and brand. Finally, in line with the research results, suggestions for the correct and appropriate use of influencers in marketing are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influencers
  • Influencer Marketing
  • Digital Marketing
  • Social Media
  • Meta-synthesis Method