دوره و شماره: دوره 21، شماره 49 - شماره پیاپی 83، خرداد 1401 
طراحی مدل رفتار هم آفرینی برند با مشتری با تاکید بر پیش آیندها، عوامل و پس آیندها

صفحه 71-94

10.29252/jbmp.2022.225122.1244

زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر؛ محمد صالح ترکستانی؛ ملیحه اسلامی پناه