دوره و شماره: دوره 21، شماره 51 - شماره پیاپی 85، آبان 1401 
مرور نظام مند پیامدهای سبزنُمایی

صفحه 71-100

10.52547/jbmp.2023.227369.1343

مهسا جندقی؛ محمود نادری بنی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ مهدی سبک رو


بخش‌بندی بازار مشتریان بالقوه میوه‌های ارگانیک با رویکرد داده‌کاوی (مطالعه موردی: شهر تهران)

صفحه 101-124

10.52547/jbmp.2023.228891.1399

محمد ماستری فراهانی؛ حسین بختیاری؛ سید محمّد فؤاد رضوی؛ محمد حسین ملایری آشتیانی