دوره و شماره: دوره 21، شماره 50 - شماره پیاپی 84، تیر 1401 
طراحی مدل فراترکیب تناقضات موجود در مسیر کسب دوسوتوانی

صفحه 43-74

10.52547/jbmp.21.50.43

سعید صحت؛ مهدی یزدان شناس؛ غلامحسین مهرعلیان؛ محمد مرادی


واکاوی مفهوم مسئولیت اجتماعی دیجیتال: بررسی عملکرد کسب‌وکارهای ایرانی

صفحه 128-155

10.52547/jbmp.21.50.128

بهاره عابدین؛ سحر مهدی پور پیجا؛ آرزو حسین زاده؛ حمیده هنرمند حقیقی