طراحی مدل کسب و پایدار در بانک‌های توسعه‌ای با محوریت اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه صنعتی و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: این پژوهش به دنبال طراحی یک مدل کسب‌وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی است که سبب حمایت از کسب‌وکارهای نوآورانه، زیرساختی و غالباً پر ریسک در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه گردد. این مدل با ایجاد توازن در ابعاد مالی و غیرمالی، تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌های بیرونی به دنبال تبدیل فشارها و محدودیت‌ها به فرصت می‌باشد.
روش‌شناسی: جهت‌گیری این پژوهش کاربردی، فلسفه پژوهش ‌ تفسیری، رویکرد پژوهش استقرایی، هدف پژوهش اکتشافی، ماهیت آن آمیخته و استراتژی مورداستفاده در بخش کیفی تحلیل تم و در بخش کمی پیمایش بوده است. روش گرداوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته از خبرگان بانک‌های توسعه‌ای بوده که با 15 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است.
یافته‌ها: برای سطح‌بندی مقوله‌های استخراج‌شده از روش معادلات ساختاری تفسیری استفاده گردیده است. بر اساس نتایج، سطح اول شامل بازتعریف نقش‌های ‌توسعه‌ای، پایش محیط و ایجاد و شناسایی ظرفیت‌های بالقوه، سطح دوم اعتبارسنجی‌ توسعه‌ای، سطح سوم مردم‌محوری، ایجاد شبکه ارزش فراگیر، توسعه ارزش فردی و سازمانی، حداکثرسازی بهره وری خدمات، ارزیابی و نظارت شفاف، ریسک‌پذیری، بهبود چابکی و سطح چهارم ساختار مالی پایدار بوده است.
نتیجه‌گیری: مدل کسب‌وکار پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی سبب اجرای اثربخش مأموریت بانک‌های توسعه‌ای می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Sustainable Business Model in Development Banks based on Resistance Economics

نویسندگان [English]

  • Akbar Alamtabriz 1
  • tahereh Donyaei 2
  • sajjad shokouyar 3
1 Shahid Beheshti University
2 Ph.D.Candidate in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
3 Assistant professor of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Objective: Designing a sustainable business model centered on a resilient economy can support innovative, infrastructure, and often high-risk businesses in the economies of developing countries. This model seeks to balance the financial and non-financial dimensions, relying on internal capabilities and using external capacities to turn pressures, constraints into opportunities.
Methodology: The orientation of this research is applied, the philosophy of research is interpretive, the approach of research is inductive, the purpose of research is exploratory, its nature is mixed and the strategy used has been in the qualitative part of theme analysis and in the quantitative part of survey. The method of collecting semi-structured interview data was from experts of development banks, which reached theoretical saturation with 15 interviews.
Findings: Interpretive structural equation method has been used to level the extracted categories. Based on the results, the first level includes redefining development plans, monitoring the environment and creating and identifying potential capacity; the second level: developmental accreditation; the third level, people-centeredness; Risk-taking, agility improvement and the fourth level of financial structure have been stable.
Conclusion: Sustainable business model with a focus on resistance economics leads to effective implementation of development banks' mission

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • sustainable business model
  • development banks
  • resistance economics
  • theme analysis