شناسایی و ارزیابی مولفه‌های اثرگذار بر بازده مطلوب سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی‌ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،

2 استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیارگروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بازده مطلوب یکی از مهمترین معیارهای سنجش سرمایه‌گذاری موفق می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مولفه‌های اثرگذار بر بازده مطلوب سرمایه‌گذاری درتجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع ‌دانش‌بنیان می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی می باشد. در رویکرد کیفی با مرورسیستماتیک مطالعات مرتبط با مسئله پژوهش، 53 مولفه احصاء که با اجماع نظر 17نفر از صاحب نظران به روش دلفی فازی46 مولفه از آنها انتخاب و با روش تحلیل عاملی اکتشافی در شش بُعد دسته بندی شدند. در رویکرد کمّی به منظور ارزیابی مولفه‌های شناسایی شده، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظرات نمونه ای شامل56 نفراز مدیران صندوق های سرمایه‌گذاری که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری و با روش مدل معادلات ساختاری و با نرم افزارهایSPSS وLISREL مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بازده سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با صنایع ‌دانش‌بنیان در ایران مطلوب نبوده و نا همسویی سیاست های پژوهشی آموزش‌عالی، اهداف راهبردی پژوهش‌های دانشگاهی وسازو کارهای بازار مصرف محصولات صنایع ‌دانش‌بنیان از جمله علل مهم آن بشمار می آیند.
نتیجه‌گیری: 46 مولفه درشش بُعد ساختاری و مدیریتی(11مولفه)، تخصصی(9مولفه)، پژوهشی(11مولفه) فرهنگ دانشی(6 مولفه)، تجاری(8 مولفه) و ارزش آفرینی(5مولفه) بر بازده مطلوب سرمایه‌گذاری اثرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and evaluation of effective components on the required return on investment in commercialization of academic researches in Iran

نویسندگان [English]

  • Abbas Alavishad 1
  • abbas abbaspour 2
  • Hamid rahimian 3
  • Samad Borzooian 4
1 PhD Student in Higher Education Management, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning,
2 Professor , Higher Education Management, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning,
3 Associate Professor , Higher Education Management, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Management and Educational Planning,
4 Assistant Professor
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to identify and evaluate the factors affecting required return on investment in the commercialization of academic researches in Iran's knowledge-based industries.
Method: The present research is applied in terms of purpose, and exploratory in terms of mixed nature. In a qualitative approach, 53 components were identified by a systematic review of studies related to the research problem
And 46 components were selected from them with the consensus of 17 experts using fuzzy Delphi method and then they were categorized by exploratory factor analysis method in six dimensions. In the quantitative approach to evaluate the identified components, using a survey method and a researcher-made questionnaire, sample opinions were collected including 56 managers of venture capital funds who were randomly selected and then were analyzed by the method of structural equation model and with the help of SPSS and LISREL software.
Findings: investing in commercialization of academic researches related to knowledge-based industries in Iran doesn't have return required.
One of the important reasons is the inconsistency of research policies of higher education, strategic goals of academic researches and market mechanisms for the consumption of products of knowledge-based industries.
Results: 46 components have effect on the required return on investment: structural and managerial dimensions (11 components), specialization (9 components), research (11 components), commercial (8 components) and value creation (5 components).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "investment"
  • "commercialization"
  • "required return"
  • "academic researches "and "knowledge-based industries"