بررسی مفهوم هم‌تخریبی ارزش برند در فرایند تعاملی تجربه مشتری- برند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

10.52547/jbmp.2023.229971.1443

چکیده

هدف: همزمان با تکامل تجربه مشتریان از برند، بر اهمیت نوع تعاملات مشتریان و برند افزوده می­شود، زیرا همانطور که مشتریان می­توانند از پتانسیل دانش برند و مهارت خود در خلق ارزش برند استفاده کنند، در صورت نارضایتی از آن می­توانند در ­تخریب ارزش برند گام بردارند. از این رو، شناخت نوع تعامل مشتریان با شرکت در حین تجربه آنان از برند برای شناسایی وضعیت هم­تخریبی ارزش برند ضروری است. از این رو، این مطالعه بررسی مفهوم هم­تخریبی ارزش برند در فرآیند تعاملی تجربه مشتری- برند را مورد هدف قرار داده است.
روش­شناسی: این مطالعه از نظر هدف از نوع کاربردی و از حیث صبغه پژوهش از نوع کیفی استقرایی می­باشد. در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک برای جمع­آوری داده­ها بهره گرفته شده است.
یافته­ها: چارچوب پیشنهادی این پژوهش، در طی سه گام متوالی تجربه مشتری- برند ارائه شده است و با استخراج 157 کد باز، 34 مفهوم و 8 مقوله اصلی، فرآیند اصلی هم­تخریبی ارزش برند را شکل داده است.
نتیجه ­گیری: نتایج نشان می­دهد که هم­تخریبی ارزش برند در طول یک فرآیند تعاملی شکل می­گیرد و وقوع آن مستلزم تکامل تجربه منفی مشتریان از برند می­باشد. به عبارت دیگر، تمامی تعاملات از زمان درگیری اولیه نادرست مشتری و برند تا لحظه همکاری زیان­آور ­آنان در تولید و بازاریابی، منجر به شکل­گیری فرآیند هم­تخریبی ارزش برند می­شود. از این رو، شرکت­ها می­توانند طبق چارچوب ارائه­شده، تمام مراحل تجربه مشتری- برند را زیر نظر بگیرند و با شناسایی نقاط ضعف خود در تعاملات، از وقوع این پدیده مخرب در شرکت جلوگیری کنند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the concept of brand value co-destruction in the interactive process of customer-brand experience

نویسندگان [English]

  • ghazale Taheri 1
  • Azim zarei 2
  • Davod Feiz 3
  • Mahdi Dehghani Soltani 4
1 Ph.D. Candidate of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran.
2 Semnan university faculty member
3 Department of commercial management, Faculty of Economic, Management and Administrative science, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Prof. Faculty of Administrative Sciences and Economics, Vali Asr University, Rafsanjan, Kerman.Iran.
چکیده [English]

Objective: Along with the evolution of customers' experience of the brand, the importance of the type of interaction between customers and the brand increases, because just as customers can use the potential of their brand knowledge and skill in creating brand value, if they are dissatisfied with it, They can destroy brand value. Therefore, it is necessary to know the type of interaction of customers with the company during their experience of the brand to identify the state of co-destruction of brand value. Therefore, this study aims to examine the concept of co-destruction of brand value in the interactive process of customer-brand experience.
Methodology: This study is applied in terms of its purpose and qualitative inductive in terms of research type. In this research, the Classical ground theory method has been used to collect data.
Findings: The proposed framework of this research has been presented during three consecutive steps of customer-brand experience and by extracting 157 open codes, 34 concepts and 8 main categories, it has formed the main process of co-destruction of brand value.
Conclusion: The results show that the co-destruction of brand value is formed during an interactive process and its occurrence requires the evolution of the negative experience of the customers about the brand. In other words, all interactions from the time of the wrong initial conflict between the customer and the brand to the moment of their harmful cooperation in production and marketing, lead to the formation of the co-destruction process of the brand value. Therefore, according to the presented framework, companies can monitor all stages of customer-brand experience and prevent this destructive phenomenon from happening in the company by identifying their weak points in interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand value co-destruction
  • Customer-brand experience process
  • Customer interaction with bran