ارائه چارچوبی برای تبیین و شکل‌گیری نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه (س)

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)

10.52547/jbmp.2023.228681.1384

چکیده

هدف: پیچیدگی و پویایی فضای کسب‌وکار که ناشی از ظهور فناوری‌های جدید است موجب شده تا بنگاه‌های نوپا برای بقا و انطباق خود نیازمند ابزارهای جدیدی باشند. دراین‌بین، یکی از مؤثرترین ابزارهای نوظهور استفاده از نوآوری استراتژیک است؛ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائة چارچوبی برای تبیین و شکل‌گیری نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپا است.
روش‌شناسی: رویکرد پژوهش حاضر کیفی، ازنظر هدف بنیادی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی است. جامعة مشارکت‌کنندگان این تحقیق را خبرگان، فعالان حوزة کسب‌وکارهای نوپا و اساتید دانشگاه که تألیفاتی در زمینة نوآوری، نوآوری باز و نوآوری استراتژیک داشته‌اند، تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش غیراحتمالی هدفمند و با مصاحبة اکتشافی با 12 نفر اشباع حاصل‌شده است. در این تحقیق از روش داده­بنیاد با رویکرد گلیزری برای کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است.
یافته‌ها: در این تحقیق پس از تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری داده‌ها به روش داده‌بنیاد گلیزری، درنهایت 37 واقعه در هشت مفهوم و چهار مقولة فرعی و همچنین دو مقولة اصلی با عناوینی مانند «هم‌افزایی نوآورانة تکرارپذیر» و «اقدامات نوآورانة مقیاس‌پذیر» شناسایی و برچسب‌گذاری گردید.
نتیجه‌گیری: یافته­ها نشان می­دهد شکل‌گیری نوآوری استراتژیک در حوزة کسب‌وکارهای نوپا به‌صورت یکپارچه روی دو مقولة «اقدامات نوآورانة مقیاس‌پذیر»، «هم‌افزایی نوآورانة تکرارپذیر» وابسته است. بنابراین، می‌توان انتظار داشت ابزارهای مانند «نوآوری فراگیر مشترک» و «شبکه ارزش نوآورانه» موجب «هم‌افزایی نوآورانة تکرارپذیر» و «تعاملات شبکه‌ای استراتژیک» و «توانمندسازی نوآورانة چندگانه» نیز باعث تسهیل روند شکل‌گیری نوآوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپا ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a framework for explaining and forming strategic innovation in the field of start-up businesses

نویسندگان [English]

  • mohammadreza fallah 1
  • Hossein Moeini 2
  • Asma Hafezi 3
1 Hazrat-e Masoumeh Masoumeh University
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University, Qom, Iran
3 MSc, Business Management, Faculty of Humanities, Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Objective: one of the most effective emerging tools to create value for customers and stakeholders is the use of strategic innovation; therefore, the main goal of this research is to provide a framework for forming strategic innovation in start-up businesses.
The approach of the current qualitative research is descriptive-analytical in terms of its fundamental purpose and in terms of its nature and method. The participants of this research are experts and activists in the field of start-up businesses, as well as university professors who have published in the field of innovation, open innovation and strategic innovation, which has been saturated with 12 people using a targeted non-probability method and exploratory interview tool. . In this research, the data-base method with Glazer's approach was used for data coding and analysis.
Findings: In this research, after analyzing and coding the data using the Glyseri database method, finally 37 events were identified and labeled in eight concepts and four subcategories, as well as two main categories with titles such as "comprehensive innovative synergy" and "dynamic innovative actions". .
The findings of the research show that the forming of strategic innovation in the field of start-up businesses is integrally dependent on the two categories of "scalable innovative measures" and "repeatable innovative synergy". Therefore, it can be expected that tools such as "joint Inclusive Innovation" and "Innovative Value network" will lead to "repeatable Innovative Synergy" and "strategic network interactions" and "Multiple Innovative Empowerment" will also facilitate the process of forming strategic innovation in start-up businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic innovation
  • start-up businesses
  • scalable innovative measures
  • repeatable innovative synergy
  • Glyzeri databas