بررسی مدیریت کلان داده‌ها و تاثیر آن بر رضایت مشتریان و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوه مدیریت کلان داده‌ها و تأثیر آن بر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی در صنعت خرده فروشی ایران، انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توسعه‌ای-کاربردی بوده و به صورت آمیخته انجام گرفته و از نوع توصیفی-اکتشافی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا از مصاحبه باز با 50 نفر از مدیران، متخصصین و خبرگان ستادی حوزه خرده‌فروشی در تهران که از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند، داده‌های مرتبط با شناسایی مولفه‌ها و اولویت‌بندی اهمیت مولفه‌های استخراج و این داده‌ها با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌ها با نمونه‌گیری در دسترس از 385 نمونه کارشناسان حوزه خرده‌فروشی، در پاییز 1401 جمع‌آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تحلیل همبستگی قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش شامل شناسایی 56 مفهوم و 27 مقوله در 7 بعد و اولویت‌بندی و استخراج راهبردهای دو راهی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی و ابزارهای الگوی پایگاه داده‌ها و استخدام منابع انسانی ماهر برای مدیریت کلان داده‌ها است که منجر به قابلیت‌هایی مانند سفارشی‌سازی در خرده فروشی خواهد شد، که این قابلیت‌ها باعث افزایش رضایت مشتریان و بهبود فروش سازمان به عنوان مهم‌ترین مولفه‌های مورد بررسی در پژوهش خواهد شد.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر این است که راهبردها و ابزارهای مدیریت کلان داده‌ها، تاثیر مثبت و معناداری در ایجاد قابلیت‌های صنعت خرده فروشی مانند سفارشی سازی گسترده دارد و این قابلیت‌ها نیز، اثر معناداری بر رضایت مشتریان و افزایش فروش سازمان‌های صنعت خرده فروشی ایران دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating big data management and its impact on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry

نویسندگان [English]

  • Rahil Kordheydari 1
  • Ali Ghasemian Sahebi 1
  • Mohammad Hossein Kiani Gohar 2
  • Negin Sangari 3
1 Business Administration Department, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Business Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assisstant Professor, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aimed to investigate the method of big data management and its effect on customer satisfaction and organizational performance in the Iranian retail industry.
Methodology: This research is applied-developmental in terms of purpose and has been done in a mixed way and is of descriptive-exploratory type. To achieve the goal, first of all, from an open interview with 50 managers, specialists, and staff experts in the field of retail, who were selected through snowball sampling, data related to identifying components and prioritizing the importance of components were extracted and these data were analyzed using Content analysis. Using the questionnaire tool, the data was collected by available sampling from 385 samples of retail experts, in the Fall of 2023, and correlation was analyzed using SPSS and Lisrel software.
Findings: The findings of the research include identifying 56 concepts and 27 categories in 7 dimensions and prioritizing and extracting two-way strategies and analyzing social networks and database model tools and hiring skilled human resources for big data management, which will lead to capabilities such as customization in the retail industry. , that these capabilities will increase customer satisfaction and ultimately improve the organization's sales as the most important components investigated in the research.
Conclusion: The results indicate that big data management strategies and tools have a positive and significant effect on creating retail industry capabilities such as extensive customization, and these capabilities also have a significant effect on customer satisfaction and increase sales of Iranian retail industry organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Data Management
  • Customer Satisfaction
  • Organizational Performance
  • Retail Industry