دوره و شماره: دوره 22، شماره 54 - شماره پیاپی 88، شهریور 1402 
فهم پدیده شجاعت برند در صنعت مد

صفحه 47-78

10.48308/jbmp.2023.103739

اسفندیار محمدی؛ مهسا جعفری؛ اردشیر شیری