ارائه مدل شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر برای بخش مصرفی صنعت به روش مفهوم سازی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، اتوماسیون انرژی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

10.48308/jbmp.2023.232566.1533

چکیده

هدف: پدیده هم آفرینی ارزش در قالب شبکه ارزش، به عنوان یکی از رویکردهای نوین موفقیت در حوزه های مدیریت کسب وکارها مطرح است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی است که ابعاد مختلف شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر را در بخش مصرفی صنعت، تعیین کند.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی از نظر ماهیت اکتشافی و به روش مفهوم سازی داده بنیان انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 24 نفر از خبرگان و فعالان در حوزه صنایع و انرژی های تجدیدپذیر، استفاده شده و به صورت هدفمند قضاوتی به روش غیر احتمالی گلوله برفی انتخاب شده اند.
یافته ها: داده های کیفی بر اساس روش کدگذاری مفهوم سازی داده بنیان اشتراوس و کوربین(1998)، جمع آوری شد،برای ارزیابی اعتبار این پژوهش، تکنیک اعتبار سنجی گوبا و لینکلن(1994) و برای سنجیدن پایایی تحقیق نیز، از ارزیابی توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد.در مجموع 171 شاخص و 24 مقوله در 6 بعد برای مدل به دست آمد.
نتیجه گیری: شرایط علی شبکه ارزش انرژی های تجدیدپذیر، مسوولیت اجتماعی، مزیت رقابتی در نگاه کلان، ناترازی انرژی و حمایت از پروژه های شبکه ارزش است. شرایط زمینه ای، شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. شرایط مداخله گر، اسناد بالا دستی، توانمندی و شایستگی مدیران و پیامدها، توسعه پایدار، توسعه اقتصادی، امنیت ملی، پدافند غیر عامل، گسترش صادرات، کیفیت زندگی، جایگاه بین المللی، توسعه فناوری، رفاه اجتماعی و توسعه محصول، بازار است. راهبردها، مدیریت مبتنی بر ارزش، مدیریت انرژی، قیمت گذاری و استانداردسازی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model for renewable energy value network in industry section using the method of Grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amir Salary Kamangar 1
  • Soheila Khoddami 2
  • Ahmad Mehrabian 3
1 Department of Marketing, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Aliabad Katool Branch, Aliabad Katool, Iran
2 Associate professor of business Management department, kharazmi university
3 Assistant Professor of Industrial Engineering, Energy Automation, Faculty ofEngineering, Islamic Azad University, Aliabad Katool Branch, Aliabad Katool, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The phenomenon of value co-creation in the form of a value network is considered one of the new approaches to success in business management. The purpose of this research is to present a model that introduces different dimensions of the value network of renewable energies in the consumption sector of the industry.
Methodology: The current research is of a qualitative type, in terms of exploratory nature, and was conducted by the data-based conceptualization method. In order to collect data, semi-structured and in-depth interviews with 24 experts and activists in the field of renewable energy and industries were used and they were selected in a non-probabilistic snowball method.
Findings:Qualitative data were collected based on Strauss and Corbin's (1998) data-based conceptualization coding method. To evaluate the validity of this research, Guba and Lincoln's (1994) validation technique and to measure the reliability of the research, the evaluation of the within-subject agreement of two coders were used. Total of 171 indicators and 24 categories in 6 dimensions were obtained for the model.
Conclusion: The causal conditions of the renewable energy value network are social responsibility, competitive advantage in the macro view, energy imbalance, and support for value network projects. Background conditions are political, economic, and cultural conditions. Intervening conditions are high-handed documents, ability, and competence of managers and consequences, sustainable development, economic development, national security, non-operating defense, export expansion, quality of life, international status, technology development, social welfare and product development, and market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value network
  • Renewable Energy
  • Consumer sector of industry
  • Grounded Theory