دوره و شماره: دوره 22، شماره 53 - شماره پیاپی 87، خرداد 1402 
تحلیل گفتمان بازاریابی جوامع دور از وطن

صفحه 49-71

10.48308/jbmp.2023.103418

محمد صالح ترکستانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ کبری بخشی زاده برج؛ پدرام جاهدی


طراحی مدل ارزش‌آفرینی چابک در صنایع کوچک و متوسط ایران

صفحه 72-112

10.48308/jbmp.2023.103511

شادی عرفای جمشیدی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد آقایی داغلیان؛ کریم اسگندری