واکاوی موانع و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در استان ایلام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی موانع و مشکلات راه‌اندازی و توسعۀ شرکت‌های دانش‌‌بنیان در استان ایلام به‌منظور ارائه راهکارهایی جهت تسهیل فضای کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی و انجام شد.
روش­ شناسی: در این پژوهش کیفی از روش پدیدارشناسی بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان شامل 17 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان در استان ایلام بودند که به‌صورت هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه عمیق نیمه‌ساختارمند بود. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل محتوای جهت‌دار استفاده شد. برای این منظور با در نظر گرفتن مدل سه‌شاخکی (عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری) نتایج پژوهش تحلیل و ارائه گردید. اطمینان‌پذیری یافته‌های پژوهش با استفاده از معیارهای بازبینی توسط همکاران (اعتبارپذیری) بازبینی توسط مشارکت‌کنندگان (تأییدپذیری) و شرح و توصیف دقیق مراحل انجام پژوهش (انتقال‌پذیری) بررسی شد.
یافته­ها: براساس نتایج پژوهش مهم‌ترین موانع و مشکلات زمینه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان شامل «سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیانی ناسازگار»، «ناهمسویی اهداف و برنامه‌های آموزش عالی با دانش‌بنیانی»، «ناپویایی زیست‌بوم کارآفرینی»، «ضعف حمایت‌های نهادی»، «ضعف آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان نهادهای اجرایی»، «استانداردسازی غیرحرفه‌ای»، «ضعف نظارت و بازرسی»، «ناسازگاری قوانین و مقررات با ماهیت شرکت‌های دانش‌بنیان»، «ضمانت اجرایی ضعیف قوانین و مقررات حمایتی»، «ضعف برنامه‌های آموزشی و ترویجی»، «فقدان نیروی کار ماهر در استان»، «ناهمسویی فرهنگ استان با کارآفرینی»، «حاکمیت دیدگاه خیرمحدود در نهادهای دولتی» و «دانش و آگاهی ضعیف دانش‌بنیانی» بودند. مهم‌ترین موانع و مشکلات ساختاری شرکت‌های دانش‌بنیان شامل «ناکارآمدی سیستم بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان»، «شبکه‌سازی ضعیف شرکت‌های دانش‌بنیان» و «تلاطم‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان» بودند. مهم‌ترین موانع و مشکلات رفتاری شرکت‌های دانش‌بنیان شامل «صلاحیت کارآفرینانه ضعیف در شرکت‌های دانش‌بنیان» و «ناهنجاری‌های فرهنگی شرکت‌های دانش‌بنیان» بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Obstacles and Problems of Knowledge-based Companies in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Nematollah Shiri 1
  • Homayoon Moradnejadi 2
1 Assistant professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran
2 Associate professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

This research was designed and carried out with the aim of identifying the obstacles and problems of starting and developing knowledge-based enterprises in Ilam province in order to provide solutions to facilitate the business environment of knowledge-based companies. In this qualitative research, the phenomenological method was used. The participants included 17 managers of knowledge-based companies in Ilam province who were purposefully selected for the study. The data collection tool was a semi-structured in-depth interview.The results showed that the main contextual obstacles and problems of knowledge-based enterprises include "Incompatible knowledge-based investments", "inconsistency of goals and programs of higher education with knowledge-based", "stationary of the entrepreneurial ecosystem", "Weakness of institutional support", "Weakness of in-service training for employees of executive institutions", "Non-professional standardization", "Weak monitoring and inspection", "The incompatibility of laws and regulations with the nature of knowledge-based companies", "Weak enforcement guarantee of protective laws and regulations", "Weakness of educational and promotional programs", "Lack of skilled labor", "Misalignment of culture with entrepreneurship", "Dominance of the view of limited charity in government institutions" and "Weak knowledge and knowledge-based awareness". The main structural obstacles and problems of knowledge-based enterprises included "the inefficiency of the commercialization system among knowledge-based enterprises", "the weakness of networking of knowledge-based enterprises" and "the economic turmoil in knowledge-based enterprises". The main behavioral obstacles and problems of knowledge-based enterprises included "poor entrepreneurial competence in knowledge-based enterprises" and "cultural anomalies in knowledge-based enterprises".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial companies
  • knowledge-based employment
  • technology units
  • innovation development