دوره و شماره: دوره 22، شماره 56 - شماره پیاپی 90، اسفند 1402 
ارائه چارچوب نقاط تماس در سفر خرید چند کاناله پوشاک مصرف کنندگان خانم جوان

10.48308/jbmp.2024.234517.1579

مجتبی کریمیان؛ حمیدرضا ایرانی؛ علی اکبر جعفری؛ اسداله کردنائیج؛ حمیدرضا یزدانی


ارائه مدل وفاداری مشتریان شرکتی بانک رفاه

10.48308/jbmp.2024.235151.1590

سجاد زمانی؛ امیر خانلری؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا یزدانی