شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های محوری پلتفرم‌های پوشاک برتر در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.48308/jbmp.2024.235257.1594

چکیده

هدف. برای پاسخ به این پرسش که چرا سازمان‌هایی با منابع یکسان در یک صنعت یکسان، عملکردهای متفاوتی دارند، می‌توان به پژوهش در زمینه شایستگی‌های محوری پرداخت. پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی، در پی شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های محوری پلتفرم‌های پوشاک برتر بوده است.
روش‌شناسی. این پژوهش از لحاظ نتیجه، اکتشافی، از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر زمان، مقطعی و از لحاظ رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی پژوهش، شایستگی‌های محوری‌ای که برای پلتفرم‌های پوشاک برتر مورد مطالعه، موفقیت پایدار ایجاد کرده‌اند از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و همچنین با مطالعه و بررسی مصاحبه‌های دسته دوم، با اتکا بر روش تحلیل مضمون شناسایی شدند. سپس در بخش کمّی پژوهش، این شایستگی‌ها بر اساس نظر خبرگان، به‌وسیله مقایسه زوجی اولویت‌بندی شدند. نمونه پژوهش در بخش کیفی را ۱۹ نفر از خبرگان علمی و تجربی تشکیل دادند که به‌صورت هدفمند، در دسترس و گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمّی پژوهش نیز ۳۰ نفر از خبرگان نمونه را تشکیل داده‌اند. برای سنجش پایایی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد. در بخش کمّی از نرخ ناسازگاری برای ارزیابی اعتبار بهره گرفته شد. به لحاظ زمانی، انجام این پژوهش از اردیبهشت لغایت شهریور ۱۴۰۲ به طول انجامیده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که پلتفرم‌های برتر دارای شش شایستگی هستند که به ترتیب محوریت عبارت‌اند از: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت فناوری اطلاعات، بازاریابی و برندینگ، انعطاف‌پذیری، توسعه کسب‌وکار.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the core capabilities of top apparel platforms in Iran

نویسنده [English]

  • Shahram Khalil Nezhad
Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

To answer the question of why organizations with the same resources in the same industry have different performances, it is possible to conduct research in the field of core capabilities. The current research, with an inductive approach, sought to identify and prioritize the core capabilities of superior clothing platforms.
This research is exploratory in terms of results, applied in terms of purpose, cross-sectional in terms of time, and mixed in terms of approach. In the qualitative part of the research, the core capabilities that have created sustainable success for the top apparel platforms under study were identified by conducting semi-structured interviews with experts, as well as by studying and reviewing the secondary interviews, relying on the thematic analysis method. Then, in the quantitative part of the research, these capabilities were prioritized based on the opinion of experts, by paired comparison. The research sample in the qualitative part was made up of 19 experts who were selected in a purposeful, accessible, and snowball method and based on theoretical saturation. In the quantitative part of the research, 30 experts have formed the sample. The Holsti's coefficient was used to measure the reliability of the qualitative part. In the quantitative part, the inconsistency rate was used to evaluate the validity.
The findings of the research show that the top platforms have six capabilities, which are: customer relationship management, supply chain management, information technology management, marketing and branding, flexibility, and business development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core competency
  • strategic capability
  • competitive advantage
  • platform