ارائه چارچوب نقاط تماس در سفر خرید چند کاناله پوشاک مصرف کنندگان خانم جوان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استاد بازاریابی، دانشگاه استراسکلاید، گلاسکو، اسکاتلند

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

5 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

10.48308/jbmp.2024.234517.1579

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر افزایش نقاط تماس در کانال‌های آنلاین و آفلاین مختلف و افزایش تمایل افراد به-ویژه جوانان به بررسی پوشاک در چند کانال باعث شده تا کنترل و مدیریت سفر خرید برای کسب و کارهای پوشاک پیچیده گردد. بنابراین هدف این پژوهش، ارائه چارچوب نقاط تماس در سفر خرید چندکاناله پوشاک خانم‌های هفتادی می باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و از نظر ماهیت و روش گردآوری اطلاعات توصیفی و کیفی است. جامعه مشارکت‌کنندگان پژوهش را خانم‌های دهه هفتادی که تجربه خرید از فروشگاه‌های پوشاک چندکاناله داشته را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب و با مصاحبه اکتشافی با 20 نفر اشباع حاصل و از روش تحلیل محتوای کمی داده‌ها برای کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده استفاده شده است.
یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده‌ها، در نهایت 37 نقطه تماس(مفهوم) در 10مقوله فرعی و 5مقوله اصلی شناسایی و برچسب گذاری گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که خانم‌های دهه هفتادی در مراحل مختلف سفر خرید در کانال‌های آنلاین و آفلاین با نقاط تماس بسیار زیادی مواجه‌اند و در این میان توصیه نزدیکان در شبکه اجتماعی و پست‌های اینستاگرام در مرحله آگاهی، نحوه پست گذاری و ویترین فروشگاه در مرحله جذابیت، تعامل فروشنده و ادمین در مرحله ارزیابی، بررسی کیفیت محصول و تجربه حضوری در مرحله اقدام و تبلیغات دهان به هان به همراه اشتراک‌گذاری پست در مرحله دفاع به عنوان مهم‌ترین نقاط تماس شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a framework of touch points in the multichannel shopping journey of young women consumers

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Karimian 1
  • Hamid Reza Irani 2
  • Aliakbar Jafari 3
  • Asadollah Kordnaeij 4
  • Hamidreza Yazdani 5
1 PhD of Marketing, Farabi College, University of Tehran, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of marketing and entrepreneurship, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Reader in Marketing, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland
4 Professor in Business Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
5 Assistant Professor, Management and accounting faculty of Farabi campus, University of Tehran
چکیده [English]

In recent years, the increase in touchpoints in various online and offline channels and the increase in the desire of people, especially young people, to check clothes in several channels have made the control and management of the shopping journey complicated for clothing businesses. Therefore, the purpose of this research is to provide a framework of touchpoints in the shopping journey of multichannel clothing for women in their 70s.
Methodology: The current research is applied and developmental in terms of purpose and descriptive and qualitative in terms of the nature and method of data collection. The community of participants of this research is made up of women in their seventies who have experience shopping from multichannel clothing stores, which was selected using a targeted method and a bullet-point method and was saturated with exploratory interviews with 20 people. In this research, quantitative data analysis method was used for data coding and analysis.
Findings: After analyzing and coding the data, finally 37 touchpoints were identified and labeled in ten subcategories and five main categories.
Conclusion:The results of the research showed that women in the 70s are faced with many touchpoints at different stages of their shopping journey in online and offline channels, and the details of these touchpoints at each stage of the customer journey are described in this framework. Instagram posts and recommendations, the way of interacting with physical and the virtual store admin, the interior environment and the shop window were identified as the most important touch points

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Journey
  • Touch points
  • Multichannel
  • Apparel