شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان بارویکرد سیاست گذاری و خط مشی گذاری مدیریتی با روش نقشه شناخت فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.48308/jbmp.2024.233646.1565

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان بارویکرد سیاست گذاری و خط مشی گذاری مدیریتی با روش FCM انجام پذیرفت. این پژوهش درزمره تحقیقات کاربردی است که با رویکرد توصیفی و اکتشافی انجام شده و از نظر داده های گردآوری شده دارای ماهیت آمیخته به صورت کیفی و کمی و از نظر فلسفه تحقیق دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان هستند که بر اساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه و در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با روش روایی محتوایی و بازآزمون برای پرسشنامه ها و روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار برای مصاحبه ها، تایید شد. روش تحلیل در بخش کیفی روش تحلیل محتوا و کدگذاری با نرم افزار Atlas.ti است و در بخش کمی پژوهش تحلیل داده ها با رویکرد FCM انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارائه انواع برنامه‌های حمایتی موثر مانند معافیت کامل مالیاتی، تخصیص اعتبار مالیاتی و سیاست گرنت تحقیق و توسعه، افزایش سطح تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت گسترده مالی و عملی از طرح های بنیاد نخبگان و صندوق حمایت از فناوران و تشکیل کوریدور علمی و فناوری، مهمترین عوامل توسعه شرکت های دانش بنیان هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the key factors of success in the growth and development of knowledge-based companies, the effectiveness of policymaking, and managerial policymaking with the Fuzzy Cognitive Map method

نویسنده [English]

  • Ali Shariatnejad
Assistant professor,, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The current research was carried out to identify the key factors of success in the growth and development of knowledge-based companies, using the FCM method. This research is in the category of applied research, which was conducted with a descriptive and exploratory approach, and in terms of the collected data, it has a mixed qualitative and quantitative nature, and in terms of the research philosophy, it has an inductive comparative approach.The statistical population of the research is the experts, and 30 of them were selected using the snowball sampling method based on the principle of theoretical adequacy.The data collection tool is in the quantitative part of the questionnaire and in the qualitative part of the interview, whose validity and reliability were confirmed by content validity and retest method for questionnaires and theoretical validity and intra-coder inter-coder reliability for interviews. The analysis method in the qualitative part is the method of content analysis and coding with Atlas.ti software, and in the quantitative part of the research, data analysis was done with the FCM approach. The results of the research show that the provision of various effective support programs such as full tax exemption, allocation of tax credit and research and development grant policy, increasing the level of facilities of the Innovation and Prosperity Fund, extensive financial and practical support for the projects of the Elite Foundation and the Technology Support Fund, and the formation of a scientific and technological corridor are the most important factors in the development of knowledge-based companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth
  • development
  • knowledge-based companies
  • policy and management policy