تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

تعریف روشن از مقصد راهبردی و مأموریت سازمان میتواند تحقق هدفهای واقع بینانه آنرا ممکن می سازد. بیانیه مأموریت سندی است که علت و فلسفه وجودی سازمان را بیان میکند و سازمانهایی که هویت شخصی خود را میدانند نسبت به آنهایی که درک واضح و روشنی از علت وجودی خود ندارند، موفق تر عمل می کنند. هدف اصلی این تحقیق تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای صنعتی و خدماتی برتر ایران، و انتخاب شاخص مناسب برای قضاوت در مورد کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای مورد مطالعه است. برای جمع آوری داده ها، 100 شرکت برتر صنعتی و خدماتی ایران در سال 1387 انتخاب شده اند که لیست آن توسط وزارت صنایع و معادن اعلام شده است. جهت دستیابی به بیانیۀ مأموریت آنها به صورت الکترونیکی اقدام شد. روش تحقیق تحلیل محتوا است که در این راستا، 15 عنصر و 12 ویژگی به عنوان شاخص های مناسب برای تحلیل محتوا و مقایسه کیفیت بیانیه مأموریت در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، بهتر است در بررسی کیفیت بیانیه مأموریت به جای بررسی عناصر از بررسی ویژگیهای مأموریت استفاده شود و نیز کیفیت بیانیه مأموریت شرکتهای خدماتی بهتر از شرکتهای صنعتی است

کلیدواژه‌ها