دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1389 
3. برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای

غلامحسین خورشیدی؛ اصغر عارفی؛ علی فیاضی آزاد


5. تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد محمودی میمند؛ بهنام دهبان