دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1389 
تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

محمد مهدی پرهیزگار؛ محمد محمودی میمند؛ بهنام دهبان