دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1389 
مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید حسن حاتمی نسب؛ رضا طالعی فر؛ امیر رضا کنجکاو منفرد


ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد

شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ حسن جعفریانی


مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

سید حمید خداداد حسینی؛ امیر محمد گلابی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ مهران رضوانی