هم خوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

شکل گیری و تدوین راهبرد بازاریابی نیازمند شناختی است که از وضعیت بازار و توانمندی های سازمانها ایجاد میشود. بنابراین، تدوین راهبرد بازاریابی باید بر اساس همخوانی با توانمندیهای درونی و وضعیت بازار(هم خوانی بیرونی) باشد. این پژوهش به تعیین روابط میان متغیرهایی نظیر: قوّت راهبرد بازاریابی و همخوانی درونی و بیرونی می پردازد و با توجه به این که عوامل مؤثر بین متغیرهای مذکور را در سطح سازمانها بررسی می کند، یک پژوهش بنیادی به شمار میرود. همچنین از نظر نحوة گردآوری داده ها، این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهایی است که خدمات اینترنتی را در کشور عرضه میکنند. از آن جا که این تحقیق به صورت کمّی به بررسی رابطه میان متغیرها می پردازد، نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه هستند. با توجه به داده های گردآوری شده از 87 نمونه آماری، می توان گفت که همخوانی درونی و بیرونی و قوّت بازاریابی، با هم ارتباط متقابل دارند و وجود یکی از آنها در سازمان، احتمال وقوع دیگری را افزایش میدهد. هنگامی که همخوانی بیرونی در سازمان وجود داشته باشد، میتواند به عنوان نمایندهای از وجود هم خوانی درونی باشد و احتمال افزایش قوّت راهبرد بازاریابی را در پی خواهد داشت

کلیدواژه‌ها