دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1389 
6. مخارج تبلیغات و ارزش بازار

رضوان حجازی؛ فرزانه حیدرپور؛ مهشید حسن زاده