دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1389 
مخارج تبلیغات و ارزش بازار

رضوان حجازی؛ فرزانه حیدرپور؛ مهشید حسن زاده