مدیریت دانش، نوآوری دانش و عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این مطالعه، ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های مدیریت دانش، مرتبط با نوآوری دانش و عملکرد نوآوری است. لذا برای این منظور از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است، سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار مدیریت دانش رتبه بندی شدند. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکتهای شهرک صنعتی استان فارس بوده و مجموعه شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: مطالعه ادبیات تحقیق ، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیه ها، ارتباط مثبت و معنادار نوآوری دانش و مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش و عملکرد نوآوری را به اثبات م یرساند. در انتها نیز، مهمترین مؤلفه های تأثیرگذار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شد.

کلیدواژه‌ها