مفهوم پردازی آمیخته بازاریابی در بنگاههای صنایع غذایی کوچک و متوسط ایرانی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

با مروری بر یافته های پیشین با این مساله اصلی مواجه هستیم که بنگاههای کوچک و متوسط از چه الگو یا شیوه هایی به منظور سازماندهی عناصر آمیخته بازاریابی خود بهره میگیرند؟ از اینرو هدف مطالعه حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد همگرایی مؤثر بین دو حوزه بازاریابی و الزامات بنگاه های کوچک و متوسط به تبیین چگونگی و چیستی آمیخته بازاریابی و اجزای سازنده را در بنگاه های کوچک و متوسط تشریح کند. در این بررسی دو گونه نوآوری صورت گرفته است؛ یکی مشارکت نظری و توسعه مرزهای دانش بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و دیگری مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیتهای بازاریابی فعالان این قبیل بنگاه ها با بهره گیری از رویکرد کیفی و راهبرد پژوهش موردی اکتشافی مرکب. نتایج بررسی نشان داد که مؤلفه های آمیخته بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط شامل 5 عنصر اصلی (فرد مدیر/ مالک)، محصول، قیمت، مکان، ترفی) و 49 جز تشکیل دهنده است که عنصر اول در روند اجرای مطالعه به عنوان یک عنصر جدید استخراج و به موارد متداول اضافه شد. البته محتوای سایر عناصر نیز متفاوت از عناصر مرسوم است. در ضمن این فرضیه تقویت شد که آمیخته بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط در بنگاههای مورد بررسی متفاوت با آمیخته بازاریابی مرسوم و شامل پنج عنصر شخص، قیمت، مکان، ترفیع و محصول است.

کلیدواژه‌ها