هوشمندی رقابتی و تصمیم گیری استراتژیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سالهای اخیر، "هوشمندی رقابتی" به یکی از مفاهیم مهم مدیریت تبدیل شده و با شرکتهای بزرگ عجین شده است؛ اما باید پرسید، تأثیر هوشمندی رقابتی بر تصمیم گیری استراتژیک شرکت چیست؟ نوع آرمانی هوشمندی رقابتی ویژگی هایی دارد؛ از قبیل پویش و جست وجوی دقیق در منابع اطلاعاتی مختلف و داده کاوی؛ تشخیص زودهنگام خطرات و فرصتها؛ ارایۀ مؤثر به هنگام و چندرسانه ای اطلاعات؛ فشرده سازی داده ها و اطلاعات؛ تسهیم دانش و اطلاعات، توانایی ایجاد گزارشها در برابر پرس وجوها در لحظه و ذخیره سازی اطلاعات و محافظت از آنها. نتایج تحقیق نشان میدهد که این ویژگیها بر فرآیند تصمیم گیری استراتژیک مؤثرند، اما هوشمندی رقابتی بیشترین تأثیر را بر مراحل اولیه فرآیند تصمیم گیری استراتژیک دارد و کمترین تأثیر را بر توسعه گزینه های استراتژیک و انتخاب و ارزیابی گزینه ها(مراحل انتهایی تصمیمگیری استراتژیک) دارد. روش تحقیق در این مقاله استخراج نوع آرمانی بر مبنای مطالعات موردی چندگانه بوده است.

کلیدواژه‌ها